ללמוד אנגליתחלק ג: חלקי הדיבר17 תואר-השם (Adjective)

תואר-השם (המכונה בעברית גם שם-תואר) כשמו כן הוא. הוא בא לתאר את שם-העצם (noun) או את כינוי שם-העצם (pronoun) אותו הוא מלווה. בעברית מוטה תואר-השם לצורת יחיד/רבים ולצורת זכר/נקבה כך שיתאים לשם-העצם או לכינוי שם-העצם אותו הוא מלווה. באנגלית אין מטים את תואר-השם והוא שומר על צורה אחת ויחידה ללא קשר לצורת יחיד/רבים או זכר/נקבה של שם-העצם או כינוי שם-העצם אותו הוא מלווה.

לדוגמה,

       A low table
      
שולחן נמוך

       A smart boy
      
ילד חכם

       Some low tables
      
מספר שולחנות נמוכים

       A few smart boys
      
כמה ילדים חכמים

       A smart girl
      
ילדה חכמה

       Many smart girls
      
הרבה ילדות חכמות


17.1 תואר-השם אחרי פועל

כפי שראינו בדוגמאות הקודמות תואר-השם בא כדי לתאר את שם-העצם (או את כינוי שם-העצם) ויופיע במשפט לפניו. אך ישנם מקרים בהם יופיע תואר-השם אחרי הפועל במשפט. גם במקרים אלו מתאר תואר-השם את שם-העצם ולא את הפועל.

לדוגמה,

       This box sounds empty
      
הקופסא הזאת נשמעת ריקה

       The table looks dirty
      
השולחן נראה מלוכלך


17.2 תואר-השם כשם-עצם


תואר-השם מספק מידע נוסף על שם-העצם (או כינוי שם-העצם) אותו הוא מלווה. מסיבה זו נוכל גם להשתמש בתואר-השם כתחליף לשם-העצם.

לדוגמה,

       Which flowers are beautiful? The red ones
      
אילו פרחים יפים? האדומים.

       We saw red and yellow flowers. I liked the red ones.
      
ראינו פרחים אדומים וצהובים. אני אהבתי את האדומים.


כאן המילה אדומים המודגשת משמשת כתחליף לשם-העצם המקורי – הפרחים.

17.3 הטיית השוואה

לרוב תארי-השם ניתן להוסיף סיומת המבטאת השוואה של “יותר” או של “הכי”.

לדוגמה,

       A dog is trustier, then a cat
      
הכלב נאמן יותר מהחתול

       My dog is the smartest
      
הכלב שלי הכי חכם


הטיית השוואה לתואר-השם
יותר
הטיהמקרה
-rלמילה בעלת הברה אחת המסתיימת ב- e
-□erלמילה בעלת הברה אחת המסתיימת בצירוף של
תנועה אחת ואחריה עיצור אחד
-erלמילה בעלת הברה אחת המסתיימת בצירוף הכולל
יותר מתנועה אחת או עיצור אחד
-yierלמילה בעלת שתי הברות המסתיימת ב- y
למילה בעלת שתי הברות או יותר שאינה מסתיימת ב- y נקדים
את שם-התואר עם המילה more
הכי
הטיהמקרה
-stלמילה בעלת הברה אחת המסתיימת ב- e
-□estלמילה בעלת הברה אחת המסתיימת בצירוף של
תנועה אחת ואחריה עיצור אחד
-estלמילה בעלת הברה אחת המסתיימת בצירוף הכולל
יותר מתנועה אחת או עיצור אחד
-yiestלמילה בעלת שתי הברות המסתיימת ב- y
למילה בעלת שתי הברות או יותר שאינה מסתיימת ב- y נקדים
את שם-התואר עם המילה most
חריגים:
good » better » best
bad » worse » worst
far » farther/further » furthest

טבלה 26: הטיית השוואה לתואר-השם (Adjective)


לדוגמה,

       The yellow flowers are cheaper, but also the ugliest
      
הפרחים הצהובים זולים יותר, אבל גם הכי מכוערים   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]