חלק ה: אוצר מילים ותרגילים

- מבנה משפטים שונים -משפטי ציווי


אוצר מילים: טבע (Nature)
continent
יבשת
plain
מישור
season
עונה
snow
שלג
ocean
אוקיינוס
hill
גבעה
winter
חורף
rain
גשם
sea
ים
mountain
הר
spring
אביב
sun
שמש
lake
אגם
valley
עמק
summer
קיץ
wind
רוח
beach
חוף
river
נהר
autumn
סתיו
storm
סופה

תרגול

תרגם לאנגלית את המשפטים שבטבלה:

Exercise: Imperatives (משפטי ציווי)
Englishעברית#
that mountain טפס על ההר ההוא! 1
away from this storm! ברחו מהסופה הזאת! 2
this river now! חצו את הנהר עכשיו! 3
visit us next summer too! בבקשה בקר אותנו גם בקיץ הבא! 4
that hill! מצא את הגבעה ההיא! 5
I don't care if it rains, if it snows or if a storm is coming. away into the ocean right now! אני לא אכפת לי אם יורד גשם, אם יורד שלג או אם סופה באה. הפלג הלאה לתוך האוקיינוס עכשיו! 6
with me I want us to go to the beach and to see the sea. בוא איתי, בבקשה! אני רוצה שאנחנו נלך לחוף ונראה את הים. 7
to London in this winter or spring! They are expecting to see you since last autumn. טוס ללונדון בחורף הזה או באביב! הם מצפים לראות אותך מאז סתיו שעבר. 8
outside and in the sun! צאו החוצה והיו בשמש! 9
everything you do and help me, please! עזוב כל מה שאתה עושה ועזור לי, בבקשה! 10


   ◄  אל פרק הלימוד הבא


משפטי שאלה (Questions)


אוצר מילים: מקצוע (profession)
teacher
מורה
waiter
מלצר
actor
שחקן
lawyer
עורך-דין
engineer
מהנדס
chef
טבח
singer
זמר
judge
שופט
worker
פועל
reporter
עיתונאי
player
נגן
policeman
שוטר
nurse
אחות
gardner
גנן
writer
סופר
minister
שר
doctor
רופא
farmer
חקלאי
secretary
מזכיר
prime minister
רוה"מ

תרגול

תרגם לאנגלית את המשפטים שבטבלה:

Exercise: Questions (משפטי שאלה)
Englishעברית#
the gardner finish his work? Yes, he did. האם הגנן סיים את עבודתו? כן, הוא (סיים) 1
she know that nurse? No, she doesn't האם היא מכירה את האחות ההיא? לא, היא לא 2
the prime minister be there? Maybe האם רוה"מ יהיה שם? אולי 3
the policeman here? האם השוטר כאן? 4
you sure he is lawyer? Yes, I am האם אתה בטוח שהוא עורך-דין? כן, אני (בטוח) 5
is the doctor? היכן הרופא? 6
is the chef here? מי כאן השף? 7
did the writer go? למה הסופר הלך? 8
did this actor got in here? איך השחקן הזה נכנס לפה? 9
the reporter get that paper? האם העיתונאי קיבל את הנייר הזה? 10
teacher broke her leg? איזה מורה שברה את הרגל שלה? 11
book is it? של מי הספר הזה? 12
we still win the game? Yes, we can האם אנחנו עדיין יכולים לנצח את המשחק? כן, אנחנו יכולים 13
will the worker go home? מתי הפועל ילך הביתה? 14
I call the waiter now? No, you may not. האם אני רשאי לקרוא למלצר עכשיו? לא, אתה לא רשאי 15


   ◄  אל פרק הלימוד הבא


משפטי התניה (If clauses)


אוצר מילים: מילות קישור (תנאי/סיבה/סיכוי/המשך)
if
אם
for
בשביל
maybe
אולי
surely
בטח
if only
אם רק
but
אבל
supposedly
כביכול
in any case
בכל מקרה
only
רק
however
אבל
apparently
ככל הנראה
anyhow
בכל מקרה / איכשהו
except
מלבד
no way
בשום אופן
probably
רוב הסיכויים ש...
somehow
איכשהו
because
כי
on the contrary
להיפך, אדרבא
most certainly
קרוב לוודאי
anyway
בכל אופן
due to
כתוצאה מ...
the opposite of
ההיפך מ...
certainly
לבטח
by the way
דרך אגב
although
למרות ש...
almost
כמעט
unambiguous
חד-משמעי
Even though
אפילו ש...

תרגול

תרגם לאנגלית את המשפטים שבטבלה:

Exercise: Simple Tense (זמן פשוט)
Englishעברית#
On the contrary, she will come, I'll probably forgive her. להיפך, אם היא תבוא, אז אני רוב הסיכויים שאסלח לה. 1
She most certainly get angry at him he will be late. היא קרוב לוודאי תכעס עליו אם הוא יאחר. 2
Anyway, they will invite me, I will have to come to the party. בכל אופן, אם הם יזמינו אותי, אז אני אהיה חייב לבוא למסיבה. 3
In any case, the ball fall to the ground you'll drop it. It is a well known fact. בכל מקרה, הכדור ייפול לקרקע כשתעזוב אותו. זאת עובדה ידועה מאוד. 4
By the way, she succeed only she will try harder. דרך אגב, היא יכולה להצליח רק אם תנסה ביותר מאמץ. 5
The airplane go down its fuel tank gets empty. האווירון ייפול מטה כשמיכל הדלק שלו יהיה יתרוקן. 6


   ◄  אל פרק הלימוד הבא


משפט פעיל ומשפט סביל (Passive Voice)


אוצר מילים: מילות קישור (תדירות)
never
אף פעם
seldom
לעיתים רחוקות
usually
בדרך כלל
all the time
תמיד, בכל פעם
once in
פעם ב-
sometimes
לפעמים
most of …
לרוב
any time
בכל זמן
rarely
לעיתים נדירות
often
לעיתים תכופות
always
תמיד

תרגול

הפוך מצורה אקטיבית לצורה פסיבית את המשפטים שבטבלה:

Exercise: Passive voice (משפטים פסיביים)
Passive voiceActive voice#
This cake often by my mother. My mother often baked this cake 1
This cake by her. She will bake this cake 2
His car He is fixing his car 3
The car never by him. He has never fixed the car 4
Their father rarely by them. They are rarely visiting their father 5
He by us once every in a while. We will warn him every once in a while 6
My house by someone. Someone is cleaning my house 7
The mouse caught by the cat most of the times. The cat will catch the mouse most of the times 8
The kids by the teacher. The teacher teaches the kids 9
He by the police. The police wants him 10


   ◄  אל פרק הלימוד הבא


משפטי השוואה (Comparisson sentences)


אוצר מילים: צומח (flora)
seed
זרע
bush
שיח
branch
ענף
vegetable
ירק
plant
צמח
tree
עץ
leaf
עלה
grass
דשא
flower
פרח
forest
יער
fruit
פרי
field
שדה

תרגול

תרגם לאנגלית את המשפטים שבטבלה:

Exercise: Comparisson sentences (משפטי השוואה)
Englishעברית#
This tree has and leaves on it in each year that passes by. לעץ הזה יש יותר יותר עלים בכל שנה שחולפת 1
The he looked the his neighbor's grass got green and green . ככל שהוא הביט יותר כך הדשא של שכנו נעשה ירוק יותר ויותר 2
From winter to winter there are and bushes in this field. מחורף לחורף יש פחות ופחות שיחים בשדה הזה 3
The seeds you spread the chance there is that something will grow out. כמה שפחות זרעים אתה מפזר כך קטן הסיכוי שמשהו יצמח 4
The flowers the bush has the . ככל שיש יותר פרחים לשיח זה יותר טוב 5
The we practice the chance we'll fail. ככל שיותר נתאמן כך פוחת הסיכוי שניכשל 6


   ◄  אל פרק הלימוד הבא


משפטי שלילה (Negative sentences)


אוצר מילים: תחבורה (transportation)
road
כביש, דרך
passenger
נוסע
boat
סירה
train
רכבת
car
מכונית
bus
אוטובוס
ship
אוניה, ספינה
airplane
אווירון, מטוס
driver
נהג
taxi
מונית
submarine
צוללת
helicopter
מסוק

אוצר מילים: רפואה (medicine)
healthy
בריא
wound
פצע
medicine
תרופה
pale
חיוור
disease
מחלה
fever
חום
pill
גלולה
diarrhea
שלשול
sick
חולה (ש"ת)
cure
מרפא
germ
חיידק
vomiting
הקאה

תרגול

תרגם לאנגלית את המשפטים שבטבלה:

Exercise: Negative sentences (משפטי שלילה)
Englishעברית#
his car last week. נהג המונית לא רחץ את מכוניתו שבוע שעבר 1
his car last week. אף נהג מונית רחץ את מכוניתו שבוע שעבר 2
his car not last week, but he did the week before that. נהג המונית רחץ את מכוניתו לא שבוע שעבר, אבל הוא כן (רחץ) שבוע לפני כן 3
his car last week. אף נהג מונית לא רחץ את מכוניתו שבוע שעבר (= כל נהגי המוניות רחצו...) 4
his car last week, but a bus driver. לא נהג מונית רחץ את מכוניתו שבוע שעבר, אלא נהג אוטובוס 5


תרגול

השלם את המשפטים שבטבלה:

Exercise: Negation words (מילות שלילה)
Negation using "not"Other negation words#
The passenger did have to say to the taxi driver. The passenger had to say to the taxi driver. 1
This road does lead to . This road leads to . 2
The helicopter did take off easily. The helicopter took off. 3
They did meet on the ship they know. They met on the ship the know. 4
Is there an airplane in the air? No, there is . Is there an airplane in the air? No, there is . 5
Are there ships at the sea port? No, there are . Are there no ships at the sea port? Yes, there are . 6


תרגול

תרגם לאנגלית את המשפטים שבטבלה:

Exercise: Simple Tense (זמן פשוט)
Englishעברית#
cover this wound! אל תכסה את הפצע הזה! 1
take this pill on an empty stomach! אל תיקח את הגלולה הזאת על קיבה ריקה! 2
get near a sick pale person! אל תתקרב לחולה חיוור! 3
go if you have fever or diarrhea! אל תלך אם יש לך חום או שלשול! 4
be sick it is better to be healthy! אל תהיה חולה עדיף להיות בריא! 5


   ◄  אל פרק הלימוד הבא[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]