headline


תגליות מדעיות

והמצאותמ ת מ ט י ק ה
[ מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ]

פיזיקה
[ עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי מבנה האטום | תורת היחסות הכללית ]

חשמל
[ חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט ]

תעשייה וטכנולוגיה
[ מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב ]

תקשורת
[ מכבש דפוס
כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה ]

תחבורה
[ כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית ]

צבא
[ אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום ]

ביולוגיה ורפואה
[ תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]