נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק א: בסיס השפה4 שם-עצם (Noun)

4.1 מילית הידיעה הסתמית

לפני שם-עצם המופיע בצורת יחיד תופיע מילית הידיעה הסתמית a אם שם-העצם מתחיל בעיצור או an אם שם העצם מתחיל בתנועה. ניתן לתרגם את מילית הידיעה הסתמית למילה "אחד" בעברית, למרות שבעברית אין יידוע סתמי שכזה.

לדוגמה,
       A banana
      
(אחד) בננה

       A carrot
      
(אחד) גזר

       An apple
      
(אחד) תפוח

       An orange
      
(אחד) תפוז


הקביעה אם שם-העצם מתחיל בעיצור או בתנועה נעשית לפי שמיעה ולא לפי הכתיב!

לדוגמה,
       A uniform
      
(אחד) מדים

       An hour
      
(אחד) שעה


המילה uniform נכתבת כשהיא מתחילה בתנועה u, אך היא נשמעת כמתחילה בעיצור y. מכיוון שההחלטה נעשית לפי שמיעה נבחר במילית a. דוגמה הפוכה היא המילה hour שנכתבת כשהיא מתחילה בעיצור h, אך היא נשמעת כמתחילה בתנועה o. שוב, מכיוון שההחלטה נעשית לפי שמיעה נבחר במילית an.

כשהכמות חשובה ויש לה משמעות ניתן לחילופין להשתמש במספר one (אחד) במקום מילית הידיעה הסתמית.

לדוגמה,
       One potato
      
תפו"א אחד

       One onion
      
בצל אחד


כששם-העצם מלווה במילות שם-תואר תופיע מילית הידיעה הסתמית לפני מילות שמות-התואר.

לדוגמא,
       A small peach
      
(אחד) אפרסק קטן

       A green olive
      
(אחד) זית ירוק


הערה: שים לב שבאנגלית שם-התואר מקדים את שם-העצם אותו הוא מתאר. ההפך מעברית בה שם-התואר בא אחרי שם-העצם אותו הוא מתאר. עוד נלמד על שם-התואר בפרק נפרד בהמשך.

4.2 הא הידיעה


כשיש הצגה של שם-עצם ספציפי, כזה שכבר הוזכר בעבר או מוכר בדרך אחרת, יש להשתמש במילית ידיעה וודאית the. מילת יידוע הוודאי the היא זהה למילית הא הידיעה בעברית.

לדוגמה,
       The lemon
      
הלימון

       The liver
      
הכבד


נשתמש במילית the כשנתייחס לשם-עצם שהוזכר כבר קודם לכן, כשנציין מיקום גיאוגרפי, כשנתייחס לשם-עצם ייחודי או כשנרצה להביע הדגשה.

לדוגמה,
       I saw a table in the shop. The table was expensive
      
ראיתי שולחן בחנות. השולחן היה יקר

       I was on a cruise in the Mediterranean Sea
      
הייתי בשייט בים התיכון

       I like the summer time
      
אני אוהב את תקופת הקיץ

       This is the place to go on a holiday
      
זהו המקום ללכת אליו בחופשה


הערה: אין לדאוג מהמשפטים הארוכים הנ"ל. הם מובאים רק לצורך המחשה לאופן השימוש בנושא הנלמד. יש להיעזר בתרגומם לעברית כדי להבין, במקרה זה, את אופן השימוש במילית הא הידיעה במשפט.

כאשר שם העצם מופיע בצורת רבים יקדים אותו המספר המתאר אותו כמותית או מילה אחרת הרומזת כי מדובר בכמות הגדולה מאחד.

לדוגמה,
       Two tables
      
שני שולחנות

       Three pencils
      
שלושה עפרונות

       Many pencils
      
הרבה עפרונות

       Some fruits
      
מספר פרות

       Few fruits
      
פרות בודדים

       Little fruits
      
מעט פרות


נסכם את מה שלמדנו בקטע הבא:

בטי: יש לך עיפרון?Betty: Do you have a pencil?
דוד: כן. יש לי עיפרוןDavid: Yes. I have a pencil.
בטי: מה צבע העיפרון שיש לך?Betty: What color is the pencil you have?
דוד: העיפרון שיש לי הוא בצבע שחור, אבל יש לי גם כמה עפרונות אחרים.David: The pencil I have is black, but I also have few other pencils.
בטי: כמה עפרונות יש לך?Betty: How many pencils do you have?
דוד:יש לי הרבה עפרונות.David: I have a lot of pencils.
בטי: האם אתה יכול לתת לי מספר מדויק?Betty: Can you please give me an exact number?
דוד: כן. יש לי שבעה עפרונות, כולם בצבעים שונים.David: Yes. I have seven pencils, all in different colors.
בטי: העפרונות שיש לך הם באיכות גבוהה.Betty: The pencils you have are of a good quality.


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]