נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק א: בסיס השפה7 תחליפי שם-עצם

שימוש בתחליף לשם-עצם במשפט בא כדי למנוע חזרה על שם-העצם.
ללא שימוש בתחליפים אלו נצטרך לחזור על שם-העצם כמה פעמים במשפט והוא יישמע מסורבל.

ישנם שני סוגים של תחליפים לשם-עצם: כינוי-גוף וכינוי רמיזה.

7.1 כינויי-גוף (Pronouns)

כינוי-גוף בא להחליף שם-עצם שכבר מוזכר במשפט וידוע. כינוי-הגוף מתייחס לאנשים או בעלי-חיים. ללא שימוש בכינוי-גוף יישמע המשפט מסורבל כאשר שם-העצם מוזכר בו יותר מפעם אחת.

לדוגמה הנה משפט ללא שימוש בכינויי-גוף,
       David saw David in the mirror and David fixed David's tie
      
דוד ראה את דוד בראי ודוד תיקן את העניבה של דוד


כעת אותו המשפט עם שימוש בכינויי-גוף כדי למנוע חזרה על שם-העצם David,
       David saw himself in the mirror and he fixed his tie
      
דוד ראה את עצמו בראי והוא תיקן את העניבה שלו


באנגלית אין הפרדה בין לשון זכר ללשון נקבה, למעט בגוף שלישי יחיד (he הוא לעומת she היא). להלן הטיות כינויי הגוף:

תחליף שם-עצם: כינויי גוף (Pronouns)
יחידרבים
סוגIIIIIIIIIIIIסתמי
NominativeI
אני
You
אתה
He /
She/
It
הוא /
היא /
זה
We
אנחנו
You
אתם
They
הם
Who
מישהו
AccusativeMe
אותי
You
אותך
Him /
Her /
It
אותו /
אותה /
את זה
Us
אותנו
You
אתכם
Them
אותם
Whom
את מישהו
Reflexive
Pronouns
Myself
עצמי
Yourself
עצמך
Himself /
Herself /
Itself
עצמו /
עצמה /
עצמו
Our-
selves
עצמנו
Your-
selves
עצמכם
Them
selves
עצמם
-

טבלה 8: כינויי-גוף (Pronouns)


המילה his במשפט הקודם היא הטיה לצורת שייכות עליה נלמד מאוחר יותר בפרק נפרד.

להלן מספר דוגמאות להטיית כינוי הגוף לצורת Nominative ולצורת Accusative,

       I love you and you love me
      
אני אוהב אותך ואת אוהבת אותי


       He likes her
      
הוא מחבב אותה


       They saw them in the mall, but they did not see us
      
הם ראו אותם בקניון, אבל הם לא ראו אותנו


       We do not think that you can blame it all on us
      
אנחנו לא חושבים שאתם יכולים להטיל את כל האשמה עלינו


       Who is here?
      
מי (ישנו/נמצא) כאן?


להלן דוגמאות לשימוש בכינויי-גוף עצמי,

       I like myself
      
אני אוהב את עצמי (אותי)

       She treats herself badly
      
היא מתייחסת רע לעצמה

       They did it all by themselves
      
הם עשו את הכול בעצמם

       We might find ourselves in a big mess
      
אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בבלגן גדולנסכם את מה שלמדנו בקטע הבא:

דוד: בואי נגרום להם לקנא ונזמין עוגת גבינה לעצמנו. בסדר?David: Let's make them jealous and order a cheese cake for ourselves. OK?
בטי: כן, ואנחנו יכולים גם להזמין קצת יין מתוק. זה באמת יגרום להם לקנא בנו.Betty: Yes, and we can also order some sweet wine too. This will really make them envy us.
דוד: אני לא יכול לעצור עצמי מלצחוק. מי יכול היה לנחש את זה. אני לא מחבב אותו בכלל.David: I can't hold myself from laughing. Who could have guessed it? I don't like him at all.
בטי: בבקשה תנסה לשלוט בעצמך רק עוד קצת. אני רוצה להתגרות בה עוד. עשה את זה בשבילי. קח לחמנייה עם קצת חמאה בינתיים.Betty: Please try to control yourself just a little longer. Do it for me. I want to tease her more. Have a roll with some butter in the meanwhile.
דוד: עכשיו הם גם מזמינים משהו לעצמם. אני חושב שהוא הזמין קפה עם חלב לעצמו ושהיא הזמינה תה וסוכר לעצמה.David: Now they are also ordering for themselves. I think he ordered coffee with milk for himself and she ordered tea and sugar for herself.
בטי: אני מנחשת שהם גם מקווים שאנחנו נקנא בהם.Betty: I guess they also hope that we will envy them.
דוד: איכשהו נהייתי רעב. האם אני יכול להזמין עוד לחם בבקשה?David: Somehow I got hungry. May I order more bread please?


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


7.2 כינויי רמיזה


בכינויי הרמיזה נשתמש לציון ובחירה של שם-עצם ספציפי. כינוי הרמיזה נבחר בהתאם לכמות שם-העצם (יחיד או רבים) ובמידת ריחוקו מאיתנו (קרוב או רחוק). כינויי הרמיזה הם:

תחליף שם-עצם: כינויי רמיזה
מרחקיחידרבים
קרובThis זהThese אלה (הללו)
רחוקThat ההואThose ההם

טבלה 9: כינויי רמיזה


לדוגמה,
       This flower is beautiful
      
הפרח הזה הוא יפה

       These flowers are beautiful
      
הפרחים האלה (הללו) יפים

       That flower at the end is beautiful
      
הפרח ההוא שם בסוף הוא יפה


או בסדר מילים שונה,
       This is a beautiful flower
      
זה פרח יפה

       These are yellow flowers
      
אלה פרחים צהובים

       Those are beautiful flowers
      
ההם פרחים יפים


נסכם את מה שלמדנו בקטע הבא:

דוד: אני אוהב את המסעדה הזאת. התפריט הזה שיש להם לארוחת צהריים הוא מעולה.David: I like this restaurant. This menu they have for lunch is great.
בטי: אני מסכימה. כל המנות האלו נראות טוב. אני לא אהבתי את המסעדה האחרת ההיא היכן שאכלנו את ארוחת הערב האחרונה.Betti: I agree. All of these courses look good. I didn't like that other restaurant where we had last dinner.
דוד: הכוס הזאת היא כה נוצצת. כל צלחת היא כה נקייה כאן.David: This glass is so sparkling. Each plate is so clean here.
בטי: אני מתחרטת על שאכלתי את הסנדוויץ' ההוא לארוחת בוהריים. המנה המבושלת הזאת נשמעת טעימה.Betty: I regret eating that sandwich I had for brunch. This cooked dish sounds delicious.
דוד: תפריט הקינוחים הזה גם נראה טוב, אבל הבננה המטוגנת ההיא שאכלנו שבוע שעבר הייתה הכי טובה.David: This dessert menu is also good, but that fried banana we had last week was the best.
בטי: כל החטיפים המעולים הללו הם בלתי נשכחים.Betty: all of those great snacks are unforgettable.


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]