נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק א: בסיס השפה8 יחיד / רבים (Singular / Plural)


כדי להטות שם-עצם לצורתו ברבים נוסיף את אחת מהסיומות שבטבלה למטה בהתאם למקרה המתאים:

הטית שם-עצם לצורת רבים
סיומתהמקרה
-sרוב שמות-העצם
-esשמות-עצם המסתיימים ב: ch, x, s, sh, zz או בעיצור אחר הנשמע כמו
s
-zesשמות-עצם המסתיימים ב- z בודד
-esשמות-עצם המסתיימים ב- o ולפניו עיצור
-sשמות-עצם מודרניים
(לרוב ממוצא איטלקי או ספרדי) המסתיימים ב- o ולפניו עיצור
-yiesשמות-עצם המסתיימים ב- y ולפניו עיצור
-f(e)vesכמעט כל שמות-עצם המסתיימים ב- f או ב- fe

טבלה 10: שם-עצם, הטיית רבים


לדוגמה,
       Here are some flowers, bushes and trees
      
הנה כמה פרחים, שיחים ועצים

       She took the glasses out from the boxes
      
היא הוציאה את הכוסות מהקופסאות

       There are a lot of churches in England
      
יש הרבה כנסיות באנגליה

       I finished all my quizzes
      
סיימתי את כל המבחנים שלי

       He threw the tomatos on the photos
      
הוא זרק את העגבניות על התמונות

       They have only one baby and We have two babies
      
להם יש רק תינוק אחד ולנו יש שני תינוקות

       They bought two shelves instead of one shelf
      
הם קנו שני מדפים במקום מדף אחד


כמובן שישנם שמות-עצם חריגים לכללים הנ"ל. את שמות-העצם החריגים לא ניתן לזהות לפי תכונה מסוימת המשותפת לכולם. יתירה מכך, לשמות-העצם החריגים ישנה צורת רבים שונה שאינה ניתנת להגדרה כללית עבור כולם.

אך יחד עם זאת ניתן לחלק שמות-עצם חריגים רבים למספר קבוצות לפי השינוי הנדרש בשם-העצם כדי להטותו מצורת יחיד לצורת רבים. יש ללמוד את שמות-העצם החריגים ואת צורת הרבים שלהם בע"פ. להלן רשימה חלקית של שמות-העצם החריגים הנפוצים ביותר:

הטית שם-עצם לצורת רבים עבור חריגים
החלפת us ב- iהחלפת is ב- esהחלפת ix ב- icesהחלפת oo ב- ee
cactus » cacti
קקטוס
axis » axes
ציר
appendix » appendices
תוספת
foot » feet
רגל
radius » radii
רדיוס
basis » bases
בסיס
index » indices
אינדקס ,מדד
tooth » teeth
שן
crisis » crises
משבר
matrix » matrices
מטריצה
החלפת סוף שם-העצם
בסיומת הכוללת en
החלפת סוף שם-העצם
בסיומת הכוללת a
ללא שינויבלתי מסווגים
child » children
ילד
bacterium » bacteria
חיידק
deer
צבי
bureau » bureaux
לשכה
man » men
איש, גבר
criterion » criteria
קריטריון
fish
דג
mouse » mice
עכבר
woman » women
אישה
datum » data
נתון
series
סדרה
vita » vitae
חיים
medium » media
אמצעי, מתווך
sheep
כבש
species
זן
swine
חזיר

טבלה 11: שם-עצם, הטיית רבים לשמות-עצם חריגיםנסכם את מה שלמדנו בקטע הבא:

דוד: יש לי שתי אחיות גדולות. אני הילד השלישי והכי צעיר במשפחה שלי.David: I have two older sisters. I am the third and youngest child in my family.
בטי: יש לי ארבעה אחים ואחות אחת. אני הילדה השנייה במשפחה שלי.Betty: I have four brothers and one sister. I am the second child in my family.
דוד: סבא שלי התחתן עם סבתא שלי ב- 1928. יש להם 7 ילדים.David: My grandfather married my grandmother in nineteen twenty eight. They have seven children.
בטי: כשאמא שלי הייתה ילדה קטנה היא פגשה ילד אחד שמאוחר יותר נהיה בעלה. לאבא שלי יש שישה אחים וארבע אחיות. אז יש לו עשרה אחים ואחיות והרבה קרובים אחרים.Betty: When my mother was a young girl she met one boy who later became her husband. My father has six brothers and four sisters. So he has ten siblings and many other relatives.
דוד: הלוואי והיה לי אח. כשאהיה אבא אני מקווה שיהיו לי לפחות שני בנים. למרות שלגדל רק תינוק אחד נראה כמו משימה קשה.David: I wish I had a brother. When I will be a father I hope to have at least two sons. Though raising only one baby seems like a hard task.
בטי: ואני מקווה שתהיה לי לפחות בת אחת. אני אוהבת את אחותי התינוקת. אני מקווה שיהיו לי שלושה או ארבעה תינוקות.Betty: And I hope to have at least one daughter. I like my baby sister. I hope to have three or four babies.
דוד: דודה שלי ביקרה אותנו ב- 1999. זה היה הביקור החמישי שלה. היא הייתה צריכה לקחת אוטובוס אחד ואז אחד אחר. אז היא הגיעה לכאן על-ידי שני אוטובוסים. היא הביאה לנו קקטוס אחד בכל פעם שהיא באה. יש לנו חמישה קקטוסים ממנה עד כה.David: My aunt last visited us in nineteen ninety nine. This was her fifth visit. She had to take one bus and then another one. So she got here by two buses. She brought us one cactus each time she came. We have five cacti from her so far.
בטי: לדוד שלי היו שתי נשים כבר. הוא ובת-זוגתו החדשה ביקרו אותנו שבוע שעבר בפעם המאה בשנה הזאת. אבל היו לנו לא רק עכבר אחד אלא שני עכברים, אז אנחנו מקווים שזה היה הביקור האחרון שלהם לשנה הזאת.Betty: My uncle had two wives already. He and his new spouse visited us last week for the hundredth time this year. But we had not just one mouse but two mice, so we hope it was their last visit this year.


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]