נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק א: בסיס השפה5 הפועל "להיות" (To Be)


הפועל "להיות" (to be) הוא פועל מיוחד, חשוב ונפוץ בשפה האנגלית. כבר נתקלנו בפועל זה על הטיותיו בפרקים קודמים, במשפטים לדוגמא, בקטעי השיחה ובתרגילים. פועל זה יכול לשמש כפועל של המשפט או כפועל-עזר.

פעלים: הפועל "להיות" (To Be)
יחידרבים
סוגIIIIIIIIIIIIסתמי
NominativeI
אני
You
אתה
He/She/It
הוא/היא/זה
We
אנחנו
You
אתם
They
הם
Who
מישהו
To Beamareisareareareis

טבלה 4: הפועל "להיות" (To Be)


להלן לדוגמה המשפט המפורסם מהמחזה "המלט" של שייקספיר:

"To be or not to be, this is the question"
"להיות או לא להיות, זאת היא השאלה"

התרגום בעברית לצירוף to be הוא "להיות". למרות זאת אין מקבילה להטיות של פועל זה, I am, you are וכו' בעברית. למרות זאת, ניתן להשוות את הטיות הפועל למילת החיוב "הן" בעברית על כל הטיותיה.

למשל,

       I am here
      
אני (הנני) כאן

       He is happy
      
הוא (הנו) שמח

       You are outside
      
אתה (הינך) בחוץ

       It is there
      
זה (הינו) שם

       We are not them and they are not us
      
אנחנו (הננו) לא הם והם (הנם) לא אנחנו

      
אנחנו איננו הם והם אינם אנחנו


התרגום לעברית של "אני (הנני) כאן" נשמע הרבה יותר מוצלח מתרגום של "אני (להיות) כאן".

ניתן להשתמש בצורה מקוצרת של הוספת הפועל להיות. בכתיב ובהיגוי המקוצרים מחברים את הפועל להיות למילת הגוף שמקדימה אותו תוך השמטת התנועה הראשונה והשמת גרש (') במקומה באופן הבא:

פעלים: הפועל "להיות" (To Be) בצורתו המקוצרת
יחידרבים
סוגIIIIIIIIIIIIסתמי
Pronoun +
To Be
I'mYou'reHe's / She's / It'sWe'reYou'reThey'reWho's

טבלה 5: הפועל "להיות" (To Be) בצורתו המקוצרת


נסכם את מה שלמדנו בקטע הבא:

דוד: אני בבית מחכה לך.David: I am at home waiting for you.
בטי: אני עדיין בעבודה. אני מקווה שאתה לא מחכה הרבה זמן.Betty: I am still at work. I hope you are not waiting for too long.
דוד: זה (כן) בסדר. אחותי גם כאן. אבל היא יוצאת בקרוב.David: It is OK. My sister is also here. But she is going out soon.
בטי: המנהל שלי רוצה שאני אשאר קצת יותר. אנחנו בבלגן. מה אתם עושים?Betty: My boss wants me to stay a bit longer. We are in a chaos. What are you doing?
דוד: אנחנו מסתכלים בטלוויזיה. יש מופע עם ליצנים. הם מאוד מצחיקים.David: We are watching TV. There is a show with clowns. They are very funny.
בטי: לביש-המזל, כאן זה גם די קרקס.Betty: Unfortunately, here it is quite a circus too.


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]