נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק א: בסיס השפה6 הפועל "יש" (To Have)


הפועל "יש" (to have) הוא פועל מיוחד, חשוב ונפוץ בשפה האנגלית. גם בפועל זה נתקלנו כבר בהטיות שונות בפרקים קודמים. פועל זה יכול לשמש כפועל של המשפט או כפועל-עזר.

פעלים: הפועל "יש" (To Have)
יחידרבים
סוגIIIIIIIIIIIIסתמי
NominativeI
אני
You
אתה
He/She/It
הוא/היא/זה
We
אנחנו
You
אתם
They
הם
Who
מישהו
To Havehavehavehashavehavehavehas

טבלה 6: הפועל "יש" (To Have)


אין מקבילה לפועל זה בעברית, אך ניתן להשוותו למילה "יש" על כל הטיותיה.

למשל הנה דוגמאות לשימוש בפועל to have כפועל של המשפט,

       I have a belt
      
יש לי חגורה

       She has an apple
      
יש לה תפוח

       It has a pocket
      
יש לזה כיס

       You have an English lesson
      
יש לכם שיעור אנגלית


הפועל to have יכול לשמש כפועל-עזר של המשפט,

       I have been to London twice
      
הייתי בלונדון פעמיים

       She has been waiting for him for 2 hours now
      
היא חיכתה לו כבר שעתיים עד עכשיו

       We have been learning English for 3 months
      
אנחנו לומדים אנגלית כבר שלושה חודשים


על צורה זו של הפועל נלמד מאוחר יותר בפרק הדן בפעלים בהטיה לזמן "מושלם".

שימוש נוסף של פועל זה הוא לבטא מחויבות או הכרח. למשל,

       I have to eat an orange each morning
      
אני חייב לאכול תפוז כל בוקר

       She has to wear a hat
      
היא חייבת לחבוש כובע

       They have to learn English
      
הם חייבים ללמוד אנגלית


במקרה של תיאור מחויבות/הכרח אפשר במקום הצירוף "have/has to" להשתמש במילה must שיש לה את אותה המשמעות. למשל, המשפטים הבאים זהים מבחינת משמעות המחויבות למשפטים הקודמים:

       I must eat an apple each day
      
אני חייב לאכול תפוח כל יום

       She must buy a dress
      
היא חייבת לקנות שמלה

       They must learn English
      
הם חייבים ללמוד אנגלית


שים לב: שגיאה נפוצה היא להוסיף את המילית to למילה must. יש לזכור שהצירוף must to הנו שגוי ולא קיים בשפה האנגלית.

ניתן להשתמש בצורה מקוצרת של הוספת הפועל "יש". בכתיב ובהיגוי המקוצרים מחברים את הפועל "יש" למילת הגוף שמקדימה אותו באופן הבא:

פעלים: הפועל "יש" (To Have) בצורתו המקוצרת
יחידרבים
סוגIIIIIIIIIIIIסתמי
Pronoun +
To Have
I'veYou've-אין-We'veYou'veThey've-אין-

טבלה 7: הפועל "יש" (To Have) בצורתו המקוצרת   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]