נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ב: הפועל14 פעלים מיוחדים (Modals)


ישנה קבוצה של פעלים מיוחדים באנגלית הקרויה Modals.

קבוצת פעלים זו בעלת ההתנהגות החריגה הבאה:

1. בזמן הווה עבור הטיית הפועל לגוף שלישי יחיד לא תתווסף הסיומת e/es.

לדוגמא,

       He should be here
      
הוא צריך להיות כאן

       She may come
      
היא יכולה לבוא


2. ניתן להפוך את משמעות הפועל למשמעות שלילית, כלומר של אי ביצוע הפעולה, על-ידי הוספת מילת השלילה not אחרי הפועל.

לדוגמא,

       He should not be here
      
הוא לא צריך להיות כאן

       She may not come
      
היא לא יכולה לבוא


3. פעלים רבים בקבוצה זו לא ניתן להטות לזמן עבר ואו לזמן עתיד.

לדוגמא,

       He shoulded not be here
      
הוא לא היה צריך להיות כאן

       She will may come
      
היא תהיה יכולה לבוא


להלן רשימת פעלים נפוצים השייכים לקבוצה זו:

רשימת פעלים מיוחדים השייכים לקבוצת פעלי Modals
יכול היה
(אפשרות) -
couldהצעה, הבטחה
או נבואה
shallיכולcan
יכול היה
(התכנות) -
wouldחייבhave to
must
רשאיmay
עלול/עשוי היה -mightצריךshould
ought to

טבלה 21: פעלים מיוחדים (Modals)


דוגמאות נוספות,

       It could have been worse
      
יכול היה להיות גרוע יותר

       It would have been nicer if you were here too
      
זה היה יכול להיות נחמד יותר אם אתה הייתה כאן גם

       It might have been better
      
זה עשוי היה להיות טוב יותר[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]