נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ב: הפועל10 הבניין "בינוני פועל" (Participle)


לפני שנלמד על הטיות הפועל לזמנים שונים נלמד קודם על הטיית הפועל לבניין "בינוני פועל" (מכונה גם "פועל בינוני"). בהטיה זו נשתמש כשנטה את הפועל לזמנים השונים.

צורת "בינוני פועל" קרויה באנגלית participle. באנגלית נבחין בין present participle ובין past participle.

הטיית פועל ל- present participle מתבצעת על-ידי הוספת הסיומת ing לפועל.

להלן מספר דוגמאות,

Present participleVerb
learningto learn - ללמוד
callingto call – להתקשר/לקרוא למישהו
watchingto watch – להסתכל/לצפות
walkingto walk - ללכת
talkingto talk - לדבר

בנוסף, קיימים הכללים הבאים:

    1. אם הפועל מסתיים בתנועה ואחריה עיצור נכפיל את העיצור לפני הוספת הסיומת ing לפועל.
    2. אם הפועל מסתיים באות e נשמיט אותה ו-
       a. אם אחרי השמטת e נקבל סיומת של תנועה ואחריה עיצור נכפיל את העיצור לפני הוספת הסיומת ing לפועל.
       b. אחרת רק נוסיף את הסיומת ing לפועל.

להלן שתי דוגמאות לכל אחד משלושת המקרים הנ"ל:

Present participleVerb
shoppingto shop
לקנות
baggingto dig
להתחנן
hoppingto hope
לחפור
hikingto hike
לתפוס טרמפ
closingto close
לסגור
boringto bore
לשעמם

הטיית פועל ל- past participle מתבצעת על-ידי הוספת הסיומת ed לפועל.

להלן מספר דוגמאות,

Past participleVerb
learnedto learn
ללמוד
calledto call
להתקשר/לקרוא למישהו
watchedto watch
להסתכל/לצפות
walkedto walk
ללכת
talkedto talk
לדבר

בנוסף קיימים הכללים הבאים:
    1. אם הפועל מסתיים בתנועה ואחריה עיצור נכפיל את העיצור לפני הוספת הסיומת ed לפועל.
    2. אם הפועל מסתיים באות e נשמיט אותה לפני הוספת הסיומת ed לפועל.
    3. אם הפועל מסתיים בעיצור y נשמיט אותו ונוסיף i לפני הוספת הסיומת ed לפועל.

להלן שתי דוגמאות לכל אחד משלושת המקרים הנ"ל:

Past participleVerb
shoppedto shop לקנות
baggedto bag להתחנן
hopedto hope לחפור
hikedto hike לתפוס טרמפ
diedto die למות
criedto cry לבכות

ישנה רשימה של פעלים חריגים שהטייתם לצורת past simple שונה ולא עונה על חוקיות כלשהי.

להלן מספר פעלים נפוצים בעלי הטיה חריגה,

Past participlePresent participleVerb
beenbeingbe ישנו, קיים, הנו
becomebecomingbecome הופך ל-
begunbeginningbegin מתחיל
betbettingbet מהמר
blownblowingblow נושף
brokenbreakingbreak שובר
boughtbuyingbuy קונה
caughtcatchingcatch תופס
chosenchoosingchoose בוחר
cutcuttingcut חותך
dugdiggingdig חופר
donedoingdo עושה
drawndrawingdraw מצייר
drunkdrinkingdrink שותה
drivendrivingdrive נוהג
eateneatingeat אוכל
fallenfallingfall נופל
feltfeelingfeel חש,מרגיש
flownflyingfly עף
givengivinggive נותן
gonegoinggo הולך
hadhavinghave יש לו, בעלים של
keptkeepingkeep מחזיק
knownknowingknow יודע
learnt/learnedlearninglearn לומד
leftleavingleave עוזב
lainlyinglie משקר
litlightinglight מאיר
lostlosinglose מפסיד, מאבד
metmeetingmeet פוגש
paidpayingpay משלם
readreadingread קורא
rungringingring מצלצל
runrunningrun רץ
saidsayingsay אומר
seenseeingsee רואה
soldsellingsell מריח
sentsendingsend שולח
sungsingingsing שר
spokenspeakingspeak מדבר
spendspendingspend מבזבז
stoodstandingstand עומד
swumswimmingswim שוחה
takentakingtake לוקח
taughtteachingteach מלמד
toldtellingtell מספר, אומר
thoughtthinkingthink חושב
wokenwakingwake מעיר
wornwearingwear לובש
wonwinningwin מנצח, זוכה
writtenwritingwrite כותב

טבלה 14: פעלים בעלי הטיה חריגה[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]