נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ב: הפועל15 פועל מותנה (Subjunctive)


פועל מותנה מתאר פעולה שייעצנו, בקשנו, ציוונו וכו', או פעולה שאנחנו מחווים עליה דעה.

צורת ההטיה של פועל לפועל מותנה היא צורת כשם-פועל (Infinitive) ללא המילית ל- (to).

למשל,

       (to) learn
      
ללמוד

       (to) go
      
ללכת

       (to) be
      
להיות


להלן רשימת פעלים שאחריהם יכול להופיע פועל מותנה:

רשימת פעלים שאחריהם יכול להופיע פועל מותנה (Subjunctive)
להציע(to) proposeלייעץ(to) advise
להמליץ(to) recommendלבקש(to) ask
לבקש(to) requestלצוות(to) command
להציע(to) suggestלדרוש(to) demand
לדחוק(to) urgeלהשתוקק(to) desire
להתעקש(to) insist

טבלה 22: פעלים שאחריהם יכול להופיע פועל מותנה (Subjunctive)


לדוגמא,

       The guide advised us that we be careful
      
המדריך יעץ לנו להיות זהירים

       They asked that he go with them
      
הם ביקשו שהוא יבוא איתם

       She commanded that he call her
      
היא ציוותה עליו שהוא יתקשר אליה


פועל מותנה יכול להופיע במשפט גם אחרי ביטויים מיוחדים. למשל,

       It is essential that he learn English
      
זה הכרחי שהוא ילמד אנגלית

       It is urgent that she be here
      
זה דחוף שהיא תהיה כאן

       It is a good idea that they be surprised
      
זה רעיון טוב שהם יופתעו[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]