נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ב: הפועל12 זמנים


12.1 זמן "פשוט"


בעברית הקניית זמן התרחשות לפעולה נעשית דרך הטיית הפועל בלבד לזמן הנבחר.

למשל, ברצף המשפטים הבאים משתנה רק הטיית הפועל לפי הזמן כשכל שאר המילים במשפט וגם מבנה המשפט נשארים ללא שינוי:

אני רציתי ללכת
אני רוצה ללכת
אני ארצה ללכת

בשלושת המשפטים הנ"ל נמצא את שלושת הזמנים הקיימים בשפה העברית: עבר, הווה ועתיד. גם באנגלית קיימים שלושת הזמנים הללו. למשל,

I wanted to go
I want to go
I will want to go

בשלושת המשפטים הנ"ל נמצא את שלושת הזמנים הבאים בהתאמה: זמן עבר פשוט (Past Simple), זמן הווה פשוט (Present Simple) וזמן עתיד פשוט (Future Simple).

שלושת הזמנים שהכרנו עד כה מכונים פשוטים מכיוון שמבנה כל משפט הוא פשוט ומשמעות כל משפט מסוג זה היא פשוטה ואינה מורכבת. בנוסף על הגדרות זמן פשוטות אלו קיימים בשפה האנגלית מבני משפטים נוספים, מורכבים יותר, שמעניקים לפעולה המתבצעת גם ייחוס זמן, מידע נוסף ולפעמים גם משמעות אחרת. הזמנים המורכבים הם "זמן מתמשך", "זמן מושלם פשוט" ו- "זמן מושלם מתמשך". על זמנים מורכבים אלו נלמד לאחר שנכיר קודם את ההטיות השונות עבור "זמן פשוט".

12.1.1 זמן "עבר פשוט" (Past Simple)

כדי לציין פעולה שזמן התרחשותה הוא בעבר קיים באנגלית מבנה משפט מסוג "עבר פשוט" (Past Simple).

צורת ההטיה לזמן זה היא:

past participle
למשל,

       I wanted to go home
      
אני רציתי ללכת הביתה

       I learned English in the past
      
אני למדתי אנגלית בעבר

       She shopped in the mall
      
היא ערכה קניות בקניון

       He died last year
      
הוא נפטר בשנה שעברה


להלן מספר דוגמאות נוספות לזמן עבר פשוט,

הוספת סיומת של ed לפעלים לצפות (to watch) ולעבוד (to work) -

       He watched TV
      
הוא צפה בטלוויזיה

       They worked very hard
      
הם עבדו קשה מאוד


הוספת סיומת של d לפועל לאחסן (to store) -

       He stored his bicycle
      
הוא אחסן את האופניים שלו


הוספת סיומת של yied לפועל לבכות (to cry) -

       They cried a lot
      
הם בכו הרבה


הוספת סיומת של ed□ לפועל להתחנן (to bag) -

       You bagged too much
      
אתה התחננת יותר מידי


נשים לב לשני מאפיינים בכל הדוגמאות הנ"ל המשותפים לכל המשפטים מסוג זמן "פשוט" (לזמן עבר פשוט שנלמד בפרק זה ולזמנים הווה פשוט ועתיד פשוט שנלמד בשני הפרקים הבאים):
       1. בכל המשפטים בזמן "פשוט" הפעולה המתוארת היא חסרת מימד זמן. כלומר לא ידוע למשך כמה זמן הפעולה נמשכה.
       2. בכל המשפטים בזמן "פשוט" לא ידוע מתי התבצעה הפעולה המתוארת, אלא רק שהיא התרחשה בזמן כלשהו בעבר. אין ציון של נקודת זמן שניתן יחסית אליה למקם את זמן ביצוע הפעולה בציר הזמן.

נבחן למשל את הדוגמאות הנ"ל:
מהדוגמה הראשונה ידוע שהוא צפה בטלוויזיה, אך לא מצוין למשך כמה זמן הוא צפה בטלוויזיה. בנוסף, גם לא ידוע מתי בדיוק הוא צפה. אין שום פעולה אחרת או מאורע אחר או נקודת ציון זמן כלשהי כך שיהיה ניתן ליחס את פעולת הצפייה אליה בציר הזמן. זהו משפט פשוט ביותר שאינו מספק הרבה פרטים.

מהדוגמה השנייה ידוע שהם עבדו קשה מאוד, אך לא ידוע למשך כמה זמן הם עבדו. בנוסף, אין לפעולת העבודה מימד של זמן ופעולה זו לא גרמה לתוצאה כלשהי, לא קדמה לפעולה אחרת, לא נקטעה על-ידי אירוע כלשהו וכו'. גם משפט זה הוא פשוט ביותר.

גם שאר הדוגמאות הן משפטים שהם פשוטים לפי אותם הכללים ואותה ההגדרה לזמן "פשוט".

12.1.2 זמן "הווה פשוט" (Present Simple)

כדי לציין פעולה מופשטת שזמן התרחשותה הוא בהווה קיים באנגלית מבנה משפט מסוג "הווה פשוט" (Present Simple).

צורת ההטיה לזמן זה היא:

verb + [e/yi]* + [es]*
* לגוף שלישי יחיד בלבד

ההטיה היא לגוף שלישי יחיד בלבד: הוא/היא/זה (he/she/it). בחירת ההטיה היא לפי הכללים הבאים:

1. במקרים בהם הפועל מסתיים בתנועה e נשמיט את התנועה e לפני הוספת הסיומת es לפועל.
2. במקרים בהם הפועל מסתיים בעיצור y שלפניו עיצור אחר (ולא תנועה) נחליף את ה- y ב- i ונוסיף הסיומת es לפועל.
3. עבור שאר המקרים פשוט נוסיף ישר את הסיומת es לפועל.

למשל,

       I want to go home now
      
אני רוצה ללכת הביתה עכשיו

       She wants to go home now
      
היא רוצה ללכת הביתה עכשיו

       We like you
      
אנחנו מחבבים אותך

       This cat likes you
      
החתול הזה מחבב אותך

       They own this house
      
הם הבעלים של הבית הזה

       He owns this house
      
הוא הבעלים של הבית הזה

       You think that it is OK
      
אתה חושב שזה בסדר

       She thinks that it is OK
      
היא חושבת שזה בסדר


נשתמש בזמן זה גם כדי לתאר פעולה המתבצעת תדיר (הרגל) או פעולה שעתידה להתבצע בזמן הקרוב.
למשל,

       I eat fish every Friday
      
אני אוכל דג בכל יום שישי

       He eats meat today
      
אני אוכל בשר היום


נשתמש בזמן זה גם כדי לציין עובדה.
למשל,

       I weight a lot
      
אני שוקל הרבה

       She weights a lot too
      
היא גם שוקלת הרבה

       He likes dogs and hates cats
      
אני אוהב כלבים ושונא חתולים

       Time flies so fast
      
הזמן עף כל-כך מהר


שים לב: לא ניתן להשתמש בזמן זה כדי לתאר התרחשות בהווה של פעולה רגילה, לא מופשטת.
למשל, המשפטים הבאים אינם נכונים תחבירית –

       I talk now
      
אני מדבר עכשיו

       She talks right now
      
היא מדברת ברגע זה


עבור פעולה רגילה המתרחשת בהווה נשתמש בזמן "הווה מתמשך" (Present Progressive) שעליו נלמד בהמשך.

כן ניתן להשתמש בפועל רגיל בשאר שלושת המקרים: פעולה המתבצעת תדיר, פעולה המתבצעת בזמן הקרוב ולציון עובדה.

למשל,

       He talks with her on the phone every weekend
      
הוא מדבר איתה בטלפון בכל סופשבוע

       He comes tonight
      
הוא בא הערב

       He talks a lot
      
הוא מדבר הרבה


נשים לב שגם משפטים אלה כוללים פעולה שלא מוגדרת כפעולה שנמשכת על פני תחום זמן. לכן אלו הם משפטים פשוטים.

12.1.3 זמן "עתיד פשוט" (Future Simple)

כדי לציין פעולה שזמן התרחשותה הוא בעתיד קיים באנגלית מבנה משפט מסוג "עתיד פשוט" (Future simple).

צורת ההטיה לזמן זה היא:

will + verb
או
am/is/are + going to + verb

למשל,

       I will want to go home
      
אני ארצה ללכת הביתה

       I am going to learn English next year
      
אני אלמד אנגלית בשנה הבאה


להלן מספר דוגמאות לזמן עתיד פשוט,

       They will watch TV tonight at 19:00pm
      
הם ייצפו בטלוויזיה הערב בשעה שבע

       I am going to read the newspaper later on
      
אני אקרא את העיתון מאוחר יותר


לפעמים ניתן להשתמש בשתי הצורות "will" ו- "going to" לחילופין והמשפט ישמור על משמעותו. אך ישנה חלוקה לפיה בסוג משפטים המבטאים תכנון תוכנית לעתיד יש להשתמש בצורה "going to". בסוג משפטים המנבאים מה יקרה בעתיד ניתן להשתמש בכל אחת משתי הצורות. במשפטים אחרים נשתמש בצורה "will".

לדוגמה,

       She is going to visit her sister in London next weekend
      
היא תבקר (מתכננת לבקר) את אחותה בלונדון בסוף-שבוע הבא

       Her visit is going to be a successful one
      
הביקור שלה יהיה (מתוכנן להיות) מוצלח

       Her visit will be a successful one
      
הביקור שלה יהיה מוצלח

       I will be here tomorrow as well
      
אני אהיה כאן גם מחר   ◄  אוצר מילים ותרגילים


12.2 זמן "מתמשך"


כפי שראינו משפט של זמן "פשוט" מתאר פעולה חסרת מימד זמן. כלומר לא מצוין שהפעולה נמשכה לפרק זמן מסוים. אם נרצה לתאר פעולה שנמשכה לפרק זמן מה נשתמש בהטיה לזמן "מתמשך".

את רוב הפעלים ניתן להטות להטיה מתמשכת. אלו הם הפעלים הרגילים. לשם דוגמה הפעלים הבאים הינם מתמשכים: ללמוד, לראות, לאכול, לשתות, ללכת, לדבר, לרוץ וכו'. אך ישנה קבוצת פעלים שפעולתם אינה מתמשכת. קבוצת פעלים זו היא קבוצת הפעלים המופשטים שדנו בה קודם בתחילת הדיון על הפעלים. למשל, פעולות כמו לרצות (to want), לאהוב (to love), לשנוא (to hate) וכו' שייכות לקבוצת הפעלים המופשטים שאינם ניתנים לתיאור כפעולה המתמשכת לפרק זמן מסוים.

עבור פעלים שמתוארים כפעולות מתמשכות קיימים מבני משפט שונים עבור כל אחד משלושת הזמנים שלמדנו עד כה (עבר, הווה ועתיד)!

12.2.1 זמן "עבר מתמשך" (Past Progressive)

בעזרת משפט במבנה של זמן "עבר מתמשך" (Past Progressive) נתאר פעולה שנמשכה בעבר על פני פרק זמן מסוים. יש להבין מתוך המשפט עצמו שהפעולה נמשכה זמן מה או שלפחות ניתן להסיק זאת מתוך הקשרו של המשפט בתוך שאר הקטע הכתוב.

צורת ההטיה לזמן זה היא:

was/were + present participle

פועל במשפט במבנה של זמן "עבר מתמשך" מעניק משמעות שונה לעומת פועל במשפט במבנה של זמן "עבר פשוט".

למשל, נבחן את שני המשפטים הבאים:

       אני למדתי אנגלית
       אני למדתי אנגלית אתמול במשך כל היום

המשפט הראשון מציין שלמדתי אנגלית בעבר, לא ידוע כלל למשך כמה זמן. המשפט השני מציין שאתמול למדתי אנגלית למשך פרק זמן מסוים - כל היום.

נשים לב שבעברית הפועל שומר על אותה צורה ומבנה המשפט הראשון אינו משתנה, מלבד כמובן תוספת המידע שהתווספה במשפט השני. באנגלית אין זה כך. אם נרצה לתאר פעולה שנמשכה לפרק זמן מסוים בעבר נשתמש בזמן "עבר מתמשך". כך למשל,

       I learned
       I was learning English yesterday all day long

מבנה משפט זה כולל הטיית הפועל לזמן "עבר מתמשך" (Past Progressive). הכינוי מתמשך נובע מהעובדה שהפעולה המתוארת נמשכה לאורך זמן מה (כמו במקרה זה) או שהתבצעה באופן תדיר.

ההבנה שהפעולה המתוארת במשפט היא מתמשכת יכולה לנבוע ממילים מיוחדות המופיעות בו. אלו הן מילים מסוימות כגון: for – במשך/למשך, all – כל, until – עד, from – מ-, by – עד ל-/ש- ועוד. נסמן מילות מפתח אלו במשפט בעזרת קו תחתון.

דוגמאות נוספות,

       She was talking with him for hours
      
היא דיברה אתו במשך שעות

       They were waiting for us until noon
      
הם חיכו לנו עד הצהריים

       He was working all morning
      
הוא עבד כל הבוקר

       You were playing outside for too long
      
אתה שיחקת בחוץ יותר מידי זמן


לפעמים יכיל המשפט יותר מפעולה אחת. הפעולה הנוספת היא קצרה יותר מבחינת משכה בזמן ולכן תוטה לזמן "עבר פשוט" פעולה קצרה זו מפריע או קוטעת את הפעולה העיקרית במשפט שמשכה ארוך יותר ומוטית לזמן "עבר מתמשך". למשל,

       She was talking with him until her mother showed up
      
היא דיברה אתו עד שאמא שלה הופיעה

       You were playing outside until it started to rain
      
אתם שיחקתם בחוץ עד שהתחיל לרדת גשם


כפי שציינו מקודם המשפט עצמו לא בהכרח יכיל את המידע הנוסף המגדיר שהפעולה נמשכה לפרק זמן מסוים. לפעמים ניתן יהיה להבין זאת מתוך שאר הכתוב. במקרה זה אין מילת מפתח במשפט שבעזרת נוכל להבין שהפעולה היא מתמשכת, אלא יש להיעזר בהבנת הנקרא ממשפטים קודמים. למשל,

       What did you do last Friday? I was working
      
מה עשית ביום שישי שעבר? אני עבדתי

       I was busy all morning. I was baking a cake
      
אני הייתי עסוק כל הבוקר. אני אפיתי עוגה


ניתן להשתמש בזמן זה גם כדי לתאר פעולה שהתבצעה תדיר (הרגל). למשל,

       He was playing cards every weekend
      
הוא שיחק קלפים בכל סופ"ש


12.2.2 זמן "הווה מתמשך" (Present Progressive)

באופן דומה קיים גם מבנה משפט מסוג זמן "הווה מתמשך" (Present Progressive). משפט במבנה זה יתאר פעולה הנמשכת ומתבצעת ברגע זה ממש.

צורת ההטיה לזמן זה היא:

am/is/are + present participle

למשל,

       I learn English
      
אני לומד אנגלית

       I am learning English
      
אני לומד אנגלית


כפי שניתן לראות, בעברית אין הבדל בין שני המשפטים הנ"ל. אך באנגלית יש הבדל במשמעות שני המשפטים. המשפט הראשון מציין שאני לומד אנגלית באופן כללי. למשל, אני לומד אנגלית בבית-הספר בשנת הלימודים הזאת, או בקורס אחרי-הצהריים או עם מורה פרטי. בכל המקרים האפשריים הללו אני לומד אנגלית באופן כללי, לא ברגע זה ממש. המשפט השני מציין שאני לומד אנגלית ברגע זה ממש. זו פעולה הנמשכת בהווה. אני יושב ליד השולחן עם ספר לימוד ולומד ברגע זה ממש.

להלן דוגמאות נוספות,

       They are having fun now
      
הם עושים כיף עכשיו

       We are driving to the mountains
      
אנחנו נוסעים להרים

       You are asking me too many questions
      
אתה שואל אותי יותר מידי שאלות

       It is working
      
זה עובד


בזמן זה נשתמש לא רק כדי לתאר פעולות המתרחשות בהווה ברגע זה ממש, אלא גם כדי לתאר פעולה המתרחשת תדיר (הרגל), פעולה שעתידה להתרחש בעתיד הקרוב מאוד ופעולה המתרחשת בזמן האחרון.

למשל, הנה הדוגמאות הבאות:

       I am learning English right now
      
אני לומד אנגלית עכשיו

       I am always learning new things when I'm with you
      
אני תמיד לומד דברים חדשים כשאני אתך

       I am learning for an English test this weekend
      
אני אלמד למבחן בסוף-שבוע הזה

       I am learning how to cook these days
      
אני לומד לבשל בימים הללו (בזמן האחרון, לאו דווקא ברגע זה)


להלן מספר דוגמאות נוספות לזמן "הווה מתמשך" (Present Continues). עבור כל אחד מארבעת המקרים הנ"ל מובאות שתי דוגמאות,

פעולה המתרחשת ברגע זה ממש -

       I am reading a book
      
אני קורא ספר

       He is now watching TV
      
הוא עכשיו צופה בטלוויזיה


פעולה שמתרחשת באופן תדיר -

       You are not eating enough fruits
      
אתה לא אוכל מספיק פרות

       He is always accusing me
      
הוא תמיד מאשים אותי


פעולה שעתידה להתרחש בעתיד הקרוב -

       We are flying to London this weekend
      
אנחנו טסים ללונדון בסוף-שבוע זה

       She is buying the tickets tonight
      
היא קונה את הכרטיסים הערב


פעולה המתרחשת לאחרונה -

       They are working with us in the same factory
      
הם עובדים איתנו באותו המפעל

       I am learning English this year
      
אני לומד אנגלית השנה הזאת


הערה: שימוש בזמן "הווה מתמשך" כדי לתאר פעולה שעתידה להתבצע בעתיד הקרוב אינה נפוצה באנגלית המדוברת. עבור תיאור פעולה בזמן עתיד גם הקרוב מקובל יותר להשתמש בזמן "עתיד פשוט".

למשל במקום שני המשפטים שהובאו קודם מקובל יותר יהיה להגיד,

       We are flying will fly to London this weekend
      
אנחנו טסים ללונדון בסוף-שבוע זה

       She is buying will buy the tickets tonight
      
היא קונה את הכרטיסים הערב


12.2.3 זמן "עתיד מתמשך" (Future Progressive)

באנגלית ניתן גם לתאר פעולה עתידית שצפויה להימשך על פני פרק זמן מסוים. מבנה משפט זה כולל הטיית הפועל לזמן "עתיד מתמשך" (Future Progressive).

צורת ההטיה לזמן זה היא:

will be + present participle
או
am/is/are + going to be + present participle

למשל,

       I will learn English
      
אני אלמד אנגלית (= זמן פשוט)

       I will be learning English all night long
      
אני אלמד אנגלית במשך כל הלילה

       I will be learning for the test from 5a.m until midnight
      
אני אלמד למבחן מחמש אחה"צ עד חצות


שוב, בעברית מבנה המשפט של פעולה בזמן עתיד (אני אלמד) אינו משתנה גם במשפט בו מתארים פעולה עתידית הנמשכת על פני זמן מסוים. באנגלית כפי שראינו משתנה מבנה המשפט.

תחימת זמן משך הפעולה יכולה להיות גם בעזרת פעולה אחרת המפריע לה או קוטעת אותה. למשל,

       I will be learning for the test until the movie will start
      
אני אלמד למבחן עד שהסרט יתחיל


הפעולה העתידית השנייה שמפריעה או קוטעת היא קצרה יותר מבחינת אורכה בזמן ולכן תופיע בהטיה לזמן "עתיד פשוט".

בזמן זה נשתמש גם כדי לתאר פעולה עתידית שעתידה להתרחש במקביל לפעולה עתידית אחרת.
למשל,

       I am going to be learning English and you are going to be reading a book
      
אני אלמד אנגלית ואת (במקביל) תקראי את הספר


ניתן לסכם שצורת זמן זו מתארת תוכניות וכוונות לעתיד.

להלן מספר דוגמאות נוספות לזמן "עתיד מתמשך",

פעולה שבמהלכה יתרחש אירוע כלשהו –

       She will be sleeping when you will get home tonight
      
היא תישן כשאתה תגיע הביתה היום


פעולה שבמהלכה מצוינת נקודת זמן ספציפית –

       We will still be riding our bicycles at noon
      
אנחנו עדיין נרכב על האופניים שלנו בצהריים


פעולה המתרחשת במקביל לפעולה אחרת –

       She is going to be driving home when I am going to be cooking for her
      
היא תהיה בנסיעה הביתה כשאני אבשל בשבילה   ◄  אוצר מילים ותרגילים


12.3 זמן "מושלם"


משפחת הזמנים הנוספת שנכיר כעת היא משפחת הזמנים מסוג "מושלם". נשתמש בזמן ממשפחה זו כאשר ניתן לייחס את מועד השלמת הפעולה עם אירוע אחר או עם ציון נקודת זמן כלשהי. הכינוי "מושלם" נובע מהעובדה שביצוע הפעולה הושלם והסתיים עד לאירוע אחר או עד לרגע מסוים.

הערה: משפטים בזמן זה כוללים לרוב תיאור של שתי פעולות או יותר הבאות בסדר זמנים אחת אחרי השנייה. התיאור המתקבל הוא בצורת דיווח, בעיקר עבור זמני עבר. לכן זכה זמן זה גם לכינוי Reported Speech – "דיווח מדובר".

12.3.1 זמן "עבר מושלם פשוט" (Past Perfect Simple)

כדי לציין שפעולה מסוימת שהתרחשה בעבר הושלמה לפני אירוע אחר שהתרחש בעבר נשתמש במשפט בעל מבנה מסוג זמן "עבר מושלם פשוט" (Past Perfect Simple).

צורת ההטיה לזמן זה היא:

had + past participle

למשל נבחן את המשפטים הבאים,

       I learned English
      
אני למדתי אנגלית

       I had learned English before I started to learn German
      
אני למדתי אנגלית לפני שהתחלתי ללמוד גרמנית


גם כאן בעברית מבנה המשפט של פעולה בזמן עבר (אני למדתי...) אינו משתנה. באנגלית משתנה מבנה המשפט כדי לקבל את המשמעות שלמידתי התרחשה בעבר והסתיימה (הושלמה) לפני שהתחלתי ללמוד גרמנית. אין קשר בין שני האירועים מלבד שהאחד קדם והסתיים לפני השני. גם אין רצף המשכיות בין שני האירועים. יתכן וסיימתי ללמוד אנגלית כחודש לפני שהתחלתי ללמוד גרמנית או כשנה לפני-כן או כל זמן אחר לפני-כן. מה שחשוב הוא שלמדתי אנגלית לפני שהתחלתי ללמוד גרמנית. שים לב שהפועל השני (started) מופיע מוטה לזמן עבר פשוט.

נשתמש בזמן זה גם כדי לתאר פעולה מופשטת שהתרחשה בעבר ונמשכה עד לפעולה אחרת שקטעה אותה או עד לציון נקודת זמן כלשהי.

למשל,

       I wanted to go home
      
אני רציתי ללכת הביתה

       I had wanted to go home until she showed up
      
אני רציתי ללכת הביתה עד שהיא הופיעה (ואז כבר לא רציתי יותר ללכת הביתה)


ברגע שהיא הופיעה כבר לא רציתי יותר ללכת הביתה. היא הופיעה והופעתה קטעה את רצוני (פועל מופשט) ללכת הביתה.

להלן מספר דוגמאות נוספות לזמן עבר מושלם,

פעולה שהתרחשה בעבר הרחוק והסתיימה לפני אירוע אחר, לא קשור, בעבר הקרוב יותר -

       She had already left by the time I got home
      
היא כבר הלכה עד שהגעתי הביתה

       I had had lunch before I went out
      
אני אכלתי ארוחת-צהריים לפני שיצאתי החוצה


פעולה מופשטת שהחלה בעבר ונמשכה עד לנקודת זמן אחרת -

       They had wanted to watch TV until an hour ago
      
הם רצו לצפות בטלוויזיה עד לפני שעה (עכשיו הם כבר לא רוצים)

       I had remembered her name until an hour ago
      
אני זכרתי את שמה עד לפני שעה (עכשיו אני כבר לא זוכר)


פעולה מופשטת שהחלה בעבר והסתיימה/נקטעה -

       They had wanted to watch TV before I arrived
      
הם רצו לצפות בטלוויזיה לפני שהגעתי (אחרי שהגעתי הם כבר לא רצו יותר)

       I had hated going on trips before I met my wife
      
אני שנאתי לצאת לטיולים לפני שפגשתי את אשתי (וכעת אני לא שונא יותר)


הערה: אם מצוין זמן ספציפי לביצוע הפעולה המוטית לזמן עבר מושלם ואם ניתן להבין מהמשפט שהיא קדמה לפעולה אחרת, אז ניתן לבנות את אותו המשפט בהטיית הפועל לזמן עבר פשוט מבלי לאבד משמעות.

לדוגמא שני המשפטים הבאים נכונים וזהים מבחינת משמעותם,

       He had bought a car last Monday and last Thursday he had an accident
      
הוא קנה מכונית ביום שני שעבר וביום חמישי שעבר הייתה לו תאונה

       He bought a car last Monday and last Thursday he had an accident

12.3.2 זמן "הווה מושלם פשוט" (Present Perfect Simple)

כדי לציין פעולה שהתרחשה בעבר ושהושלמה בהווה קיים מבנה משפט מסוג "הווה מושלם פשוט" (Present Simple Perfect).

צורת ההטיה לזמן זה היא:

has/have + past participle

למשל נבחן את המשפטים הבאים,

       I learned English
      
אני למדתי אנגלית

       I have finished my English course today
      
אני סיימתי את קורס האנגלית שלי היום


נשתמש בזמן זה גם כדי לציין פעולה מופשטת שזמן התרחשותה החל בעבר ונמשך עד להווה.

למשל נבחן את המשפטים הבאים,

       She has loved him ever since
      
היא אהבה אותו מאז ומתמיד (גם עכשיו היא עדיין אוהבת אותו)

       They have remembered their first date from that point on
      
הם זכרו את הפגישה הראשונה שלהם מנקודה זו והלאה (והם עדיין זוכרים אותה)


בזמן זה נשתמש לא רק כדי לתאר פעולות שהחלו בעבר ושהסתיימו הרגע. ניתן להשתמש בזמן זה גם כדי לתאר פעולות שהתרחשו בעבר ושיש להן השפעה ישירה על ההווה.

למשל,

       I have already learned English
      
אני כבר למדתי אנגלית (לכן, אני יודע היום אנגלית וגם לא צריך ללמוד עכשיו אנגלית)


הפעולה עצמה לא בהכרח צריכה להסתיים ויכולה להימשך גם ברגע זה ובכך להשפיע על ההווה. למשל,

       I wanted to go home
      
אני רציתי ללכת הביתה

       I have wanted to go home since the party started
      
אני רציתי ללכת הביתה מאז שהמסיבה החלה


משמעות המשפט השני הוא שאני רציתי ללכת הביתה מאז שהמסיבה החלה ואני עדיין רוצה ללכת הביתה גם עכשיו. אם כבר לא הייתי רוצה הייתה צריכה הפעולה להיות מוטית לזמן "עבר מושלם פשוט". למשל,

       I had wanted to go home until an hour ago
      
אני רציתי ללכת הביתה עד לפני שעה (עכשיו אני כבר לא רוצה ללכת הביתה)


12.3.3 זמן "עתיד מושלם פשוט" (Future Perfect Simple)

כדי לציין פעולה שזמן התרחשותה הוא בעתיד ושהיא או מסתיימת בו לפני התרחשות אירוע אחר או תחומה בזמן על-ידי ציון זמן מסוים קיים באנגלית מבנה משפט מסוג "עתיד מושלם" (Future Perfect Simple).

צורת ההטיה לזמן זה היא:

will have + past participle
או
am/is/are + going to have + past participle

למשל נבחן את המשפטים הבאים,

       I will learn English
      
אני אלמד אנגלית

       I will have learned English before I will move to England
      
אני אלמד אנגלית לפני שאני אעבור לאנגליה


משמעות המשפט הראשון הוא שאני אלמד אנגלית מתישהו בעתיד. פעולה זו אינה תחומה בזמן ולכן נעשה שימוש בהטיה לזמן "עתיד פשוט".
משמעות המשפט השני הוא שאני בעתיד אלמד אנגלית לפני התרחשות אירוע אחר בעתיד הרחוק יותר שהוא המעבר שלי לאנגליה. כאן יש מרחב זמן תחום בעתיד בו תתבצע פעולת הלמידה. נשים לב שהפעולה של האירוע האחר שתוחמת את מרחב הזמן (will move) היא בהטיית זמן "עתיד פשוט".

דוגמה נוספת,

       They will have taken his offer by the time he will call them
      
הם יקבלו (ייקחו) את ההצעה שלו עד שהוא יתקשר אליהם


גם כאן ישנו מרחב זמן המשתרע מרגע זה בהווה ותחום בפעולה שנייה בעתיד הרחוק יותר, שהיא שהוא יתקשר אליהם. ללא הפעולה השנייה, אין מרחב תחום בזמן ויהיה צורך להשתמש בזמן "עתיד פשוט". למשל,

       They will take his offer
      
הם יקבלו (ייקחו) את ההצעה שלו (זמן "עתיד פשוט")


בזמן "עתיד מושלם פשוט" כל הפעולות הרגילות הן אינן בעלות מימד זמן, כלומר, הן אינן נמשכות על פני הזמן. אך פעולות מופשטות המוטות לזמן זה יתכן והן כן נמשכות על פני הזמן. הסיבה לכך היא שפעולות רגילות המתמשכות על פני הזמן יוטו לזמן "עתיד מושלם מתמשך" עליו נלמד בהמשך, אך פעולות מופשטות אינן יכולות להיות מוטות לזמן זה ולכן יוטו רק לזמן "עתיד מושלם פשוט".

למשל הנה דוגמה לפעולה מופשטת התחומה בנקודת זמן,

       I will want to go home
      
אני ארצה ללכת הביתה (מתישהו, לא תחום בזמן ולכן זהו זמן "עתיד פשוט")

       I will have wanted to go home by lunch time
      
אני ארצה ללכת הביתה עד שיגיע זמן ארוחת הצהריים


משמעות המשפט השני הוא שבמהלך הזמן התחום מרגע זה ועד לזמן ארוחת הצהריים יתעורר בי מתישהו הרצון ללכת הביתה.

וכעת דוגמה לפועל מופשט שמשך זמן התרחשותו לתוך העתיד הוא מתמשך,

       I will know about it soon
      
אני אדע על כך בקרוב (רגע הידיעה הוא לא מתמשך, לכן זה זמן עתיד פשוט)

       I will have known about it for a year by next month
      
אני אדע על כך כבר למשך שנה בחודש הבא (ידיעתי על כך היא מתמשכת לתוך העתיד, לכן זה זמן עתיד מושלם)


לפי המשפט הראשון יהיה רגע בעתיד בו אני אדע על כך (לראשונה) בקרוב. לפי המשפט השני אני כבר יודע על כך ואני אמשיך לדעת על כך בעתיד. הידיעה על כך היא פעולה מתמשכת על פני הזמן. בחודש הבא כבר ימלאו 12 חודשים (שנה) לידיעה שלי על כך.

עד כה הדגמנו רק את צורה אחת של הטיית פעולה לזמן זה (will have).צורת ההטיה השנייה (am/is/are going to have) גם היא אפשרית ולרוב שתי הצורות הן זהות או דומות מאוד במשמעותן וניתן להחליף בינם מבלי לאבד את משמעות המשפט.

להלן מספר דוגמאות נוספות לזמן עתיד מושלם,

       They will have finished their homework by 19:00pm
      
הם יסיימו את שיעורי-הבית שלהם עד לשעה שבע בערב

       He is going to have read her letter by lunch time
      
הוא יקרא את המכתב שלה עד לזמן ארוחת הצהריים


נשים לב שלמרות שקריאת מכתב לוקחת זמן מה אין כוונה במשפט השני לציין מהו זמן זה וזמן זה איננו מידע חשוב. מה שחשוב היא העובדה שבתחום זמן מסוים בעתיד, מרגע זה ועד לזמן ארוחת הצהריים הוא יבצע את פעולת קריאת המכתב.


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


12.4 זמן "מושלם מתמשך"


זמן "מושלם" משמש עבור פעולות התחומות במרחב הזמן. זמן "מושלם פשוט" משמש עבור פעולות שאינן בעלות מימד זמן והן אינן מתמשכות. יוצא דופן הן הפעולות המופשטות שעבורן גם פעולות מתמשכות יוטו לזמן "מושלם פשוט". עבור פעולות רגילות שהן תחומות במרחב הזמן וגם מתמשכות בו נשתמש בזמן "מושלם מתמשך".

גם כאן קיימים שלושה מבני משפט מסוג מושלם מתמשך: לעבר, להווה ולעתיד.

12.4.1 זמן "עבר מושלם מתמשך" (Past Perfect Progressive)

במשפט בעל מבנה בזמן זה נשתמש כדי לתאר פעולה מתמשכת שזמן התרחשותה הוא בעבר התחום על-ידי פעולה, אירוע או ציון נקודת זמן אחרת שגם היא בעבר.

צורת ההטיה לזמן זה היא:

had been + present participle

למשל, נבחן את שלושת המשפטים הבאים:

"עבר פשוט" (Past Simple) -

       I learned English
      
אני למדתי אנגלית


"עבר מתמשך" (Past Progressive) -

       I was learning English when she picked up the phone
      
אני למדתי אנגלית כשהיא הרימה את שפופרת הטלפון


"עבר מושלם מתמשך" (Past Perfect Progressive) -

       I had been learning English for two hours before she called him
      
אני למדתי אנגלית למשך שעתיים לפני שהיא התקשרה אליו

       I passed the English exam because I had been learning for it very hard
      
אני עברתי את הבחינה באנגלית כי למדתי הרבה מאוד עבורה


להלן מספר דוגמאות נוספות לזמן עבר מושלם מתמשך,

       They had been living in London for a year by last April
      
באפריל שעבר מלאה שנה למשך התגוררותם בלונדון

       You had been reading a book before I came
      
אתה קראת ספר לפני שבאתי

       She had been watching TV all morning
      
היא צפתה בטלוויזיה למשך כל הבוקר


לולא התחימה במרחב הזמן היו הפעולות מוטות לזמן "עבר מתמשך". למשל,

       They were living in London
      
הם גרו בלונדון

       You were reading a book
      
אתה קראת ספר

       She was watching TV
      
היא צפתה בטלוויזיה


12.4.2 זמן "הווה מושלם מתמשך" (Present Perfect Progressive)

במשפט בעל מבנה בזמן זה נשתמש כדי לתאר פעולה שהתרחשותה החלה בעבר ונמשכת עד להווה או שתוצאותיה נראות בהווה.

צורת ההטיה לזמן זה היא:

has/have + been + present participle

לדוגמה,

       I am learning English
      
אני לומד אנגלית (ברגע זה)

       I have been learning English for the last two hours
      
אני למדתי אנגלית למשך שעתיים (עד לרגע זה)


במשפט הראשון נעשה שימוש בזמן "הווה מתמשך".
במשפט השני מתוארת פעולה שהחלה בעבר ונמשכה עד לרגע זה בהווה. לכן נשתמש במשפט זה בזמן "הווה מושלם מתמשך".

הפעולה אינה בהכרח חייבת להמשיך ולהתבצע גם ברגע זה ממש. ניתן להסתפק בכך שהפעולה התבצעה לאחרונה. למשל,

       I have been learning English lately
      
אני למדתי אנגלית לאחרונה


והנה עוד מספר דוגמאות לזמן הווה מושלם מתמשך,

פעולה שהחלה בעבר ונמשכת עד לרגע זה -

       We have been watching TV since 8pm
      
אנחנו צפינו בטלוויזיה מאז 8 בערב

       He has been living in London for more then four years by now
      
הוא גר בלונדון למשך יותר מארבע שנים עד עכשיו


פעולה שהתרחשה בעבר לא מזמן, לאחרונה -

       They have been working hard lately
      
הם עבדו קשה לאחרונה

       Have you been reading the newspaper lately?
      
האם קראת את העיתון לאחרונה?


12.4.3 זמן "עתיד מושלם מתמשך" (Future Perfect Progressive)

במשפט בעל מבנה בזמן זה נשתמש כדי לתאר פעולה שהתרחשותה נמשכת לתוך העתיד ותקדים אירוע אחר בעתיד או אף תגרום לאותו אירוע אחר להתרחש או שעתידה להתרחש לפני ציון נקודת זמן בעתיד.

צורת ההטיה לזמן זה היא:

will have been + present participle
או
am/is/are + going to have been + present participle

לדוגמה,

       I will have been learning English for six months by the time I will fly to London
      
אני אלמד אנגלית למשך שישה חודשים עד למועד בו אני טס ללונדון

       She will have been living here for two years by next month
      
בחודש הבא ימלאו שנתיים לזה שהיא גרה כאן


שתי הצורות הן לרוב זהות או דומות מאוד במשמעותן וניתן להחליף בינם מבלי לאבד את משמעות המשפט.

להלן מספר דוגמאות נוספות לזמן "עתיד מושלם מתמשך",

       They are going to have been traveling for a year by next week
      
בשבוע הבא תהיה שנה שהם מטיילים

       Next summer he is going to have been working here for 7 years
      
בקיץ הבא ימלאו 7 שנים לעבודתו כאן   ◄  אוצר מילים ותרגילים


12.5 סיכום


להלן טבלה המסכמת את כל הטיות הזמנים שנלמדו בפרקים הקודמים:

פועל – סיכום כללי
זמןזמן פעולה מתמשךזמן פעולה יחסי
Simple – פשוטלא*לא
Progressive – מתמשךכןלא
Perfect Simple – מושלם פשוטלא*כן
Perfect Progressive – מושלם מתמשךכןכן
* למעט פעולות מופשטות שזמן פעולתן יכול להיות גם מתמשך

טבלה 15: פועל, סיכום כללי


נסכם את הטיות הפועל לזמנים שונים בתוספת דוגמאות לשימושן בטבלאות נוספות. נשתמש בדוגמאות בפועל הרגיל לדבר (to talk) ובפעלים המופשטים לשנוא (to hate), לאהוב (to love) ולשכוח (to forget). בטבלה הראשונה נבחן את כל סוגי ההטיות לזמן עבר יחד. בטבלה שנייה נבחן את כל סוגי ההטיות לזמן הווה יחד, ולבסוף בטבלה שלישית את אלו לזמן עתיד.

פועל – סיכום זמני עבר
זמןשימושדוגמה
Past Simple
עבר פשוט
פעולה רגילהHe talked with me
Past Prog. Simple
עבר פשוט מתמשך
פעולה רגילה

פעולה תדירה
(הרגל)
He was talking with me when she
arrived
He was talking with me every day

Past Perfect Simple
עבר מושלם פשוט
פעולה רגילה

פעולה מופשטת
מתמשכת
He had talked with me before she
arrived
He had hated shopping until he
met her
.Past Perfect Prog
עבר מושלם מתמשך
פעולה
מתמשכת
He had been talking for one hour
by the time she arrived

טבלה 16: פועל, סיכום זמני עבר


אופן בחירת הטיית הזמן הנכונה עבור זמן עבר:

אם נרצה רק לציין את העובדה שהוא דיבר איתי אז נשתמש בזמן "עבר פשוט".
אם נרצה לציין את משך הזמן שהוא דיבר אז נשתמש בזמן "עבר מתמשך".
אם נרצה לציין שהוא דיבר לפני פעולה/אירוע/ציון-זמן בעבר אז נשתמש בזמן "עבר מושלם פשוט".
אם נרצה לציין גם את משך הזמן בו הוא דיבר לפני פעולה/אירוע/ציון-זמן אחר אז נשתמש בזמן "עבר מושלם מתמשך".

פועל – סיכום זמני הווה
זמןשימושדוגמה
Present Simple
הווה פשוט
פעולה מופשטת
פעולה תדירה
(הרגל)
עתיד קרוב
ציון עובדה
He loves to talk
He talks on the phone every day

He talks with her tonight
He talks a lot
.Present Prog
הווה מתמשך
פעולה עכשווית
פעולה תדירה
(הרגל)
עתיד קרוב
פעולה מלאחרונה
He is talking right now
He is talking on the phone every day

He is talking with her tonight
He is talking a lot lately
Present Perfect
Simple
הווה מושלם פשוט
פעולה רגילה
פעולה מופשטת
מתמשכת
He has talked with her up to now
He has loved sailing since he was
a small boy
Present Perfect
Prog.
הווה מושלם מתמשך
פעולה רגילהHe has been talking on the
phone for two hour now

טבלה 17: פועל, סיכום זמני הווה


אופן בחירת הטיית הזמן הנכונה עבור זמן הווה:

אם נרצה רק לציין את העובדה שהוא מדבר בטלפון לעיתים תכופות אז נשתמש בזמן "הווה פשוט".
אם נרצה לציין שהוא מדבר עכשיו אז נשתמש בזמן "הווה מתמשך".
אם נרצה לציין שהוא דיבר עד לרגע זה ועוד ממשיך לדבר אז נשתמש בזמן "הווה מושלם פשוט".
אם נרצה לציין גם את משך הזמן בו הוא דיבר ועדיין מדבר אז נשתמש בזמן "הווה מושלם מתמשך".

פועל – סיכום זמני עתיד
זמןשימושדוגמה
Future Simple
עתיד פשוט
תכנון לעתיד
ניבוי לעתיד
עתיד רגיל
He is going to talk with her about it
Their talk is going to be a long one
He will talk with her on the phone
Future Prog.
עתיד מתמשך
פעולה רגילה

פעולות מקבילות

He is going to be talking on the phone
I will be sleeping on the sofa
He is going to be talking on the phone
when I am going to be sleeping
Future Perfect
Simple
עתיד מושלם
פשוט
פעולה רגילהפעולה מופשטת
מתמשכת
He will have talked with me before
I will leave
He is going to have talked with me
before 8p.m
He will have forgotten all about it for
a year by next month
Future Perfect
.Prog
עתיד מושלם
מתמשך
פעולה רגילה

טבלה 18: פועל, סיכום זמני עתיד


אופן בחירת הטיית הזמן הנכונה עבור זמן עתיד:

אם נרצה רק לציין את העובדה שהוא ידבר אז נשתמש בזמן "עתיד פשוט".
אם נרצה לציין שהוא ידבר בטלפון למשך זמן מה אז נשתמש בזמן "עתיד מתמשך".
אם נרצה לציין שהוא ידבר לפני פעולה/אירוע/ציון-זמן בעתיד אז נשתמש בזמן "עתיד מושלם פשוט".
אם נרצה לציין גם את משך הזמן בו הוא ידבר לפני פעולה/אירוע/ציון-זמן אחר אז נשתמש בזמן "עתיד מושלם מתמשך".

פועל – סיכום צורת ההטיה ומבנה המשפט לזמנים השונים
הזמןצורת ההטיה ומבנה המשפט
"עבר פשוט"
Past Simple
past participle
"הווה פשוט"
Present Simple
verb + *[e/yi] + *[s/es]
לגוף שלישי יחיד בלבד*
"עתיד פשוט"
Future Simple
will + verb
am/is/are + going to + verb
"עבר מתמשך"
Past Progressive
was/were + present participle
"הווה מתמשך"
Present Progressive
am/is/are + participle
"עתיד מתמשך"
Future Progressive
will be + present participle
am/is/are + going to be + present participle
"עבר מושלם פשוט"
Past Perfect
had + past participle
"הווה מושלם פשוט"
Present Prefect
has/have + past participle
"עתיד מושלם פשוט"
Future Perfect
will have + past participle
am/is/are + going to have + past participle
"עבר מושלם מתמשך"
Past Progressive
had been + present participle
"הווה מושלם מתמשך"
Present Progressive
has/have + been + present participle
"עתיד מושלם מתמשך"
Future Progressive
will have been + present participle
am/is/are + going to have been + present participle

טבלה 19: פועל, סיכום צורת הטיה ומבנה המשפט[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]