נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ב: הפועל13 הפועל לעשות (To Do)


פועל זה הוא גם פועל נפוץ בשפה האנגלית. פועל זה יכול לשמש כפועל בפני עצמו או כפועל-עזר במשפט. פועל זה שימושי מאוד במשפטי שאלה, על כך נלמד בפרק הדן בבניית משפטי שאלה.

פעלים: הפועל "לעשות" (To Do)
יחידרבים
סוגIIIIIIIIIIIIסתמי
NominativeI
אני
You
אתה
He/She/It
הוא/היא/זה
We
אנחנו
You
אתם
They
הם
Who
מישהו
Present
simple
dododoesdodododo / does
Past
Prog
did
Present
Prog
am doingare doingis doingare doingis doing
Past
Prog
was doingwere doingwas doingwere doingwas doing
Present
perfect
have donehas donehave donehas done
Past
perfect
had done

טבלה 20: הפועל "לעשות" (To Do)


המקבילה לפועל זה בעברית היא הפעלים משורש "עשה".

למשל הנה דוגמאות בזמן "הווה מתמשך" לשימוש בפועל to do כפועל של המשפט,

       I am doing something
      
אני עושה משהו

       You are not doing anything
      
אתה לא עושה כלום

       She is doing it all by herself
      
היא עושה את כל זה בעצמה

       We are doing things together
      
אנחנו עושים דברים יחד

       You are doing it for me
      
אתם עושים את זה למעני

       They are doing it right now
      
הם עושים את זה ברגע זה


הנה דוגמאות נוספות בזמני הטיה שונים:

       I did it
      
אני עשיתי זאת

       They did so too
      
הם גם עשו כך

       She does everything I ask her
      
היא עושה כל מה שאני מבקש ממנה

       They were doing homework when I got home
      
הם הכינו את שיעורי-הבית בזמן שהגעתי הביתה

       We had done our homework before we took the test
      
אנחנו הכנו את שיעורי-הבית שלנו לפני שלקחנו את המבחן


הפועל to do יכול לשמש גם רק כפועל-עזר של המשפט. שימוש זה הוא בעיקר במשפטי שאלה שהתשובה עליהם היא לרוב כן/לא. במקרה זה המשמעות של do היא מילת השאלה "האם".

שימו לב: כשפועל זה משמש כפועל-עזר הפועל של המשפט תמיד יופיע בצורתו הבסיסית, בצורת שם-פועל (infinitive). על צורת שם-פועל של הפועל נלמד בהמשך. בשלב זה רק נדגים שצורת הטיה זו לפועל היא לשם דוגמה: לקנות (to buy), לאכול (to eat), לשבת (to sit), לדבר (to talk), ללמוד (to learn) וכו'.

לדוגמה,

       Do you want to learn English? Yes, I do
      
האם אתה רוצה ללמוד אנגלית? כן

       Does she talk a lot? Yes, she does
      
האם היא מדברת הרבה? כן

       Do they care about him? Yes, they do
      
האם אכפת להם ממנו? כן

       Did you do your homework? No, I did not
      
האם הכנת את שיעורי-הבית? לא

       Did they eat already? No, they did not
      
האם הם אכלו כבר? לא

       Did you see it? No, I did not
      
האם אתם ראיתם את זה? לא

       Do you love me? Yes, I do
      
האם הם אכלו כבר? לא


שימוש נוסף שלו כפועל-עזר הוא במשפטי שלילה עליהם נלמד בהמשך. שימוש נוסף הוא לשם הדגשה של משהו חיובי.
למשל,

       They do not know him like I do
      
הם לא מכירים אותו כמו שאני (מכיר)

       He does not come here a lot, but I do
      
הוא לא בא לכאן הרבה, אבל אני כן

       I didn't find her, although I did search everywhere
      
אני לא מצאתי אותה, למרות שאני כן חיפשתי בכל מקום
[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]