נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ג: חלקי הדיבר18 תואר-הפועל (Adverb)


תואר-הפועל בא לתאר את הפועל. תואר-הפועל יכול לתאר את הפעולה מבחינת אופייה, מיקומה וזמן התרחשותה.

לדוגמה,

       I read quickly, but write slowly
      
אני קורא מהר (= במהירות), אבל כותב לאט (= באיטיות)

       The bird flies freely
      
הציפור עפה בחופשיות

       He speaks loudly
      
הוא מדבר בקול רם


תואר-הפועל נוצר לרוב על-ידי הוספת הסיומת ly לתואר-השם או לשם-עצם.

הטיות ליצירת תואר-הפועל (Adverb)
הטיהמקרה
-lyהמקרה הנפוץ
-elyכאשר המילה מסתיימת ב-e נשמיט את ה-e לפני הוספת הסיומת של ly
-yilyכאשר המילה מסתיימת ב-y נחליף את ה-y ב-i לפני הוספת הסיומת של ly
חריגים: ישנן מילות תואר-פועל אשר אינן צריכות את סיומת ההטיה

טבלה 27: הטיות ליצירת תואר-הפועל (Adverb)


18.1 הטיית השוואה לרוב תארי-הפועל ניתן להוסיף את המילה more המבטאת השוואה של “יותר” או את המילה less המבטאת השוואה של פחות.

לדוגמה,

       I read more quickly
      
אני קורא מהר יותר

       The bird flies more freely
      
הציפור עפה יותר בחופשיות

       The bird flies less freely
      
הציפור עפה פחות בחופשיות

       He speaks less quietly
      
הוא מדבר (בקול) שקט פחות


כדי להשוות בין שניים נשתמש במילה than שמשמעותה "מאשר" או "מ-".

לדוגמה,

       I read more quickly than I write
      
אני קורא מהר יותר מאשר שאני כותב

       She speaks less loudly than her brother
      
היא מדברת (בקול) פחות רם מאשר אחיה


כדי לייחד אדם או חפץ ולציין שהוא הכי טוב או הכי גרוע נוסיף את המילה most או את המילה least.

לדוגמה,

       The bird flew in the most freeliest way
      
הציפור עפה בצורה החופשייה ביותר

       He speaks the most loudliest in his family
      
הוא מדבר הכי בקול רם במשפחתו

       The salesman addressed us in the least friendliest way ever
      
איש מכירות פנה אלינו בצורה הכי פחות נחמדה מאז ומעולם


הטיית השוואה לתואר-הפועל
הטיהמקרה
יותר
הוספת המילה more או המילה lessכאשר תואר-הפועל מסתיים ב- ly
הטיית תואר-הפועל כמו תואר-השםכאשר תואר-הפועל זהה לתואר-השם
הכי
הוספת המילה most או המילה leastכאשר תואר-הפועל מסתיים ב- ly
הטיית תואר-הפועל כמו תואר-השםכאשר תואר-הפועל זהה לתואר-השם
חריגים:
well » better » best
badly » worse » worst
much » more » worst
little » less

טבלה 28: הטית השוואה לתואר-הפועל   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]