נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ג: חלקי הדיבר16 שם-פועל (Infinitive or Gerund)

כבר הזכרנו בפרקים קודמים את שם-הפועל. בפרק זה נלמד על שם-הפועל בהרחבה. שם-הפועל בא לתאר את מעשה הפעולה באופן כללי, למשל ללמוד, לקרוא, ללכת וכו'. שם-הפועל מתקבל מהטיה של הפועל.

נבחין בין שני סוגי שם-פועל. שם-פועל מסוג infinitive מתקבל מהוספת המילית to (ל-) לפועל.

לדוגמה,

       I tried to learn English
      
אני ניסיתי ללמוד אנגלית


צורה זו דומה להטיית שם-הפועל בעברית.

שם-פועל מסוג Gerund מתקבל מהוספת הסיומת –ing לפועל.

לדוגמה,

       I tried learning English
      
אני ניסיתי ללמוד אנגלית


בדוגמה הנ"ל לשתי ההטיות של הפועל, לשם-פועל מצורת infinitive ולשם-פועל מצורת gerund, משמעות זהה בתוך המשפט. אך לא תמיד זה כך. ישנם פעלים שהופעת שם-פועל מצורת infinitive אחריהם מקנה למשפט משמעות אחת בעוד הופעת שם-פועל מצורת gerund אחריהם מקנה למשפט משמעות אחרת.

למשל,

אני שכחתי שהכנתי...
אני שכחתי להכין...

לדוגמה,

       I forgot to learn the rules
      
אני שכחתי ללמוד את החוקים

       I forgot learning the rules
      
אני שכחתי שלמדתי את החוקים


מסקנה: אחרי הפועל forgot יש משמעות שונה באם מופיע שם-פועל מצורת infinitive או מצורת gerund.
הפועל forgot אינו היחיד וישנה רשימה של פעלים בעלי אותה תכונה. להלן רשימה חלקית של פעלים נפוצים ששימוש בצורת infinitive או gerund מקנה למשפט כולו משמעות אחרת:

רשימת פעלים המקנים משמעות שונה למשפט
בהטיה לצורת infinitive או gerund
הפועלהפועל
regret
מתחרט
dread
חרד, פחד
remember
זוכר
finish
מסיים
stop
עוצר
forget
שוכח
try
מנסה
need
צריך
quit
עוזב

טבלה 23: פעלים המקנים משמעות שונה בהטיה ל- infinitive או gerund


דוגמה נוספת,

       She stopped to talk with her friend
      
היא הפסיקה (פעולה אחרת) כדי לדבר עם החבר שלה

       She stopped talking with her friend
      
היא הפסיקה לדבר עם החבר שלה


לא כל פועל ניתן להטות בשתי הצורות. אין חוק כללי המאפשר לסווג את הפעלים לאלו הניתנים להטיה ל- infinitive בלבד ל- gerund בלבד או לשתי הצורות גם יחד.

הטיה לשם-פועל
ההטיהסוג ההטיה
to verbצורת Infinitive
verb+ingצורת Gerund

טבלה 24: שם-פועל, סוגי הטיה


גם אם ניתן להטות את הפועל לשתי הצורות של שם-הפועל עדיין ישנם מבני משפטים בהם נכון להשתמש בצורה אחת ושגוי יהיה להשתמש בצורה האחרת. אין רשימת כללים שציות לה יבטיח שימוש בצורה הנכונה המתאימה למשפט, אך ניתן להגדיר מספר כללים הנכונים בבחירת הצורה הנכונה ברוב המקרים. כדי להחליט מתי יש להשתמש באיזו צורת שם-פועל ניעזר בטבלה הבאה:

שם-הפועל במשפט...שם-פועל מסוג Infinitiveשם-פועל מסוג Gerund
הוא נושא המשפטרק כשנדרש להביע
רעיון לא מוחשי
רוב מוחלט של המקרים
הכרחי להשלמתורק כשנדרש להביע
רעיון לא מוחשי
רוב מוחלט של המקרים
הוא מושא במשפט50%50%
מופיע אחרי מילית-יחס
(Preposition)
-כל המקרים

טבלה 25: שם-פועל, חלוקה בין infinitive ל- gerund


ישנם מקרים בהם שם-פועל מצורת infinitive יופיע בהשמטת המילית to, כפי שכבר ראינו בפרק על הפעלים המותנים (Subjunctive).

למשל,

       He can be here
      
הוא יכול להיות פה

       They should learn English
      
הם צריכים ללמוד אנגלית

       Let my people go
      
תן לעמי ללכת (= שלח את עמי)


נסכם את מה שלמדנו בקטע הבא:

דוד: אני רוצה לראות את הסרט הזה.David: I want to see this movie.
בטי: אנחנו יכולים ללכת לראות אותו הערב אם אתה רוצה.Betti: We can go to see it tonight if you want.
דוד: זה יהיה מעולה!David: This will be great!
בטי: אוה, אני שכחתי לבדוק קודם עם אח שלי. אני הבטחתי לאסוף אותו הלילה מבית של חבר שלו.Betti: Oh, I forgot to check first with my brother. I promised to pick him up tonight from his friend's house.
דוד: אני מציע לאסוף אותו בדרכנו חזרה מהקולנוע.David: I suggest picking him up on our return from the cinema.
בטי:אמא שלנו לא תרשה לאסוף אותו כה מאוחר. תן לי להתקשר אליו ולראות אם אכפת לו לקחת אוטובוס.Betti: Our mother won't allow picking him up so late. Let me call him and see if he mind taking the bus.
דוד: בבקשה תחזרי אליי אחרי שדברת אתו בטלפון.David: please get beck to me after talking with him on the phone
בטי: בסדר.Betti: OK.
(אחרי 5 דקות)(after 5 minutes)
בטי: חדשות טובות דוד. אנחנו יכולים ללכת לקולנוע הלילה.Betti: Good news David. We may go to the cinema tonight.
דוד: אוה מצטער בטי, אני הרגע נזכרתי שראיתי את הסרט הזה כבר.David: Oh sorry Betti, I just remembered seeing this movie already.


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]