נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ג: חלקי הדיבר19 מילות חיבור


קיימת רשימת מילות חיבור נפוצות בהן ניתן להשתמש כדי לחבר משפטים קצרים למשפט אחד באורך סביר.

לדוגמה, הנה שני משפטים קצרים ולאחריהן משפט אחד באורך סביר המחבר את שניהם:

       I got home
      
אני הגעתי הביתה

       I turned on the TV
      
אני הדלקתי את הטלוויזיה

       I got home and turned on the TV
      
אני הגעתי הביתה והדלקתי את הטלוויזיה


ודוגמה נוספת,

       I got to work
      
אני הגעתי לעבודה

       She wasn't there
      
היא לא הייתה שם

       I got to work, but she wasn't there
      
אני הגעתי לעבודה, אבל היא לא הייתה שם


בחלק של אוצר המילים והתרגילים של פרק זה נמצאת רשימה חלקית הכוללת הרבה מילות חיבור נפוצות.


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]