נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ג: חלקי הדיבר21 תחיליות וסיומות מיוחדות (Prefix & Suffix)


בשפה האנגלית ישנן מספר תחיליות שניתן להוסיף לתחילת מילה כדי לקבל מילה עם משמעות חדשה.

להלן רשימה חלקית של התחיליות הנפוצות ביותר:

התחיליות הנפוצות ביותר (Prefix)
תחיליתמשמעותתחיליתמשמעות
a(n)ללא, בליantiנגד
nonללא, בליcounterנגד
coיחדhemiחצי
abמשמעות הפוכהuniאחד
deמשמעות הפוכהbiשניים, דו-
disמשמעות הפוכהdiשניים, דו-
inמשמעות הפוכהpreלפני
unמשמעות הפוכהreפעולה חוזרת
misטעות או החמצהsubמתחת
proבעד

טבלה 30: תחיליות נפוצות (Prefix)


למשל,

       He felt unsatisfied with that result
      
הוא חש לא מסופק מהתוצאה ההיא


       This answer is incorrect
      
התשובה הזאת אינה נכונה


       The key must be turned anticlockwise
      
המפתח חייב להיות מסובב נגד כיוון השעון

       The key must be turned counterclockwise
      
המפתח חייב להיות מסובב נגד כיוון השעון


       This result is abnormal
      
התוצאה הזאת היא לא נורמאלית


       She got misunderstood
      
היא לא הובנה נכון


       This artifact is from the prehistoric period
      
החפץ הזה הוא מהתקופה הפרה-היסטורית


והנה רשימה חלקית של הסופיות הנפוצות ביותר:

הסופיות הנפוצות ביותר (Suffix)
סופיתמשמעותסופיתמשמעות
archyהנהגהlyכמו
משמש גם ליצירת תואר-השם/פועל
fulהרבהologyתחום מדעי
holicהתמכרותonomyידע ב-
ismתורה, מצב, פעולה, ניסיוןosisתהליך, מצב
istאישיותphobiaפחד
itisמחלהstanארץ, מדינה
lessחוסר, פחותwardכיוון

טבלה 31: סיומות נפוצות (Suffix)


למשל,

       Jordan is a monarchy
      
ירדן היא נשלטת על-ידי בית מלוכה (= מונרכיה)


       This woman is beautiful
      
האישה הזאת יפה (= מלאה ביופי)


       Christianity came from Judaism
      
(ה)נצרות הגיעה מיהדות


       I feel so powerless
      
אני מרגיש כה חסר כוחות


       Astrology and astronomy are related subjects
      
אסטרולוגיה ואסטרונומיה הם נושאים קשורים


       Let's go backward
      
בואו נלך אחורה


הערה: במשפט האחרון הצירוף Let us נכתב בצורה המקוצרת Let's.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]