נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ג: חלקי הדיבר20 מיליות יחס (Prepositions)


להלן רשימת מילות יחס נפוצות בהן ניתן להשתמש לפני שם-עצם (noun) או כינוי שם-עצם (pronoun) כדי להוסיף מידע בדבר מיקומו, תנועתו או זמנו:

מיליות יחס (Prepositions)
מיקוםזמןתנועה
ב- (מקום ספציפי)atב- (זמן ספציפי)atל-to
במקום סגור/תחוםinב- (זמן כללי)inמ-from
על פני משטחonב- (ימי שבוע, תאריכים)onלעלות עלon
לרדת מ-off
לתוךinto
על פניonto
חוצהacross
דרך, מבעד ל-through

טבלה 29: מיליות יחס (Prepositions)


לדוגמה,

       He was at home putting valuables in the safe while I was sleeping on the sofa
      
הוא היה בביתו מכניס דברי-ערך בכספת בזמן שאני ישנתי על הספה

       I wake up at 9.00am in the morning on week days
      
אני מתעורר בתשע בבוקר בימי השבוע

       The train from London to Liverpool passes through a tunnel and into the station where passengers could get off
      
הרכבת מלונדון לליברפול עוברת דרך מנהרה ולתוך התחנה היכן שהנוסעים יכולים לרדת


שימוש נוסף במיליות היחס הוא בהרכבה של צירופי פעלים (Phrasal Verbs) על-כך נלמד בפרק נפרד הדן בנושא זה.

נסכם את מה שלמדנו בקטע הבא:

בטי: דוד, היכן אתה עכשיו?Betti: David, where are you now?
דוד: אני במכונית שלי. אני נוהג למשרד הדואר.David: I'm in my car. I'm driving to the post office.
בטי: האם אתה זכרת לאסוף את השמלה שלי מהניקוי יבש?Betti: Did you remember to pick up my dress from the dry cleaning?
דוד: לא היה לי זמן לעצור. אני אעשה זאת ביום חמישי. בסדר?David: I had no time to stop. I will do that on Thursday. OK?
בטי: אני מצטערת, אבל אני עוד מעט נכנסת לאזור קליטה גרועה. בוא נדבר שוב בתוך שעה מעכשיו. בסדר?Betti: I'm sorry, but I'm just about to walk into a bad reception area. Let's talk again with in an hour from now. OK?
דוד: אני מקווה להיות בבית עד אז.David: I hope to be at home by then.
בטי: אפילו יותר טוב. אנחנו צריכים גם לדון היכן ללכת ביום הנישואין שלנו.Betti: Even better. We should also discuss where to go on our anniversary day.
דוד: אוה, כן נכון.David: Oh, yeh right.
בטי: זה ביום שישי. אל תגיד לי ששכחת את זה...Betti: It is on Friday. Don't tell me you forgot it…
דוד: כמובן שלא יקירתי. זה כתוב בראשי וגם בלוח-שנה הסלולארי רק לכל מקרה.David: Of course not dear. It is written inside my had and also in my cellular calendar for just in case.


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]