נגישות
headline
 ללמוד אנגליתחלק ד: מבנה משפטים שונים26 משפטי השוואה (Comparisson sentences)


26.1 יותר ויותר (או פחות ופחות)

ציון יותר ויותר (או פחות ופחות) במשפט נעשה ע"י שימוש כפול במילת התואר המוטית לשם השוואה.
לדוגמה,

       This tree grows higher and higher each year
      
העץ הזה גדל גבוה יותר ויותר כל שנה

       She gets smarter and smarter and at the end of this year she'll be smarter then him
      
היא נהיית יותר ויותר חכמה ובסוף השנה הזאת היא תהיה יותר חכמה ממנו

       The car we want to buy gets less and less expensive
      
המכונית שאנחנו רוצים לקנות נעשית פחות ופחות יקרה


26.2 ככל שיותר ... יותר ...

בעזרת המילה יותר (more) או המילה פחות (less) והטיית ההשוואה ניתן לצרף שני משפטים הקשורים אחד בשני בצורה של סיבה ותוצאה לכדי משפט אחד.
לדוגמה,

       The more she had to wait the more she got angrier
      
ככל שהיא הייתה צריכה יותר לחכות היא נעשתה יותר כעוסה

       The more you'll read the more you'll know
      
ככל שתקרא יותר תדע יותר

       The less you know the better
      
ככל שאתם יודעים פחות (כך/זה) יותר טוב   ◄  אוצר מילים ותרגילים


27 משפטי שלילה (Negative sentences)

27.1 משפט שלילה - רגיל

משפטי שלילה רגילים מתקבלים משימוש במילת השלילה no או not. מילת השלילה תופיע על פי רוב לפני המילה אותה היא באה לשלול.

לדוגמה,

       Yesterday I read a book
      
אתמול קראתי ספר

       Not yesterday I read a book
      
לא אתמול קראתי ספר

       Yesterday I did not read a book
      
אתמול לא קראתי ספר

       Yesterday I read not a book
      
אתמול קראתי לא ספר (אלא משהו אחר...)


27.2 משפט שלילה - כפולה

משפטי שלילה כפולה הן משפטים בהם מופיעים שתי מילות שלילה.
לרוב כאשר מופיעות שתי מילות שלילה באותו משפט הן באות ומבטלות אחת את השנייה. כך בסופו של דבר מתקבל משפט עם משמעות חיובית.

באנגלית מודרנית ישנם מקרים בהם יופיעו שתי מילות שלילה באותו משפט ללא ביטול של אחת את השנייה. על פי רוב הופעת השלילה הכפולה באה ומדגישה את השליליות המובעת במשפט.

בנוסף למילות השלילה no ו- not שכבר הכרנו קיימות גם מילות השלילה הבאות:

מילות שלילה
none
כלום
nor … neither
לא ... ולא
nobody
אף-אחד
hardly
בקושי
nothing
שום-דבר
no one
אף-אחד
scarcely
בקושי
nowhere
שום-מקום
barely
בקושי

טבלה 33: מילות שלילה


במשפט שלילה "רגיל" בו נרצה לשלול משהו נשתמש כאמור במילת שלילה אחת בלבד. שימוש בשתי מילות שלילה במשפט כזה הוא שגוי שכן המשפט יהפוך משמעות משלילי לחיובי.
לדוגמה במשפט הבא ישנה מילת שלילה אחת,

       I don't have anything to tell you
      
אין לי דבר כלשהו להגיד לך


כאן מילת השלילה היא not המוחבאת ברישום המקוצר של don't.
שים לב שהמילה anything אינה מילת שלילה.

ניתן לחילופין להשתמש במילת השלילה nothing במקום מילת השלילה not.
לדוגמה,

       I have nothing to tell you
      
אין לי שום-דבר להגיד לך


אותו המשפט בשימוש בשתי מילות שלילה הוא שגוי.
לדוגמה המשפט הבא שגוי,

       I don't have nothing to tell you
      
אין לי שום-דבר להגיד לך


משפט זה הוא שגוי שכן הוא מילת השלילה השנייה משנה את משמעות כוונתו במשפט. במקרה המובא לעיל שתי מילות השלילה מבטלות אחת את השנייה והמשפט הופך לבעל משמעות חיובית.
למשל,

       I don't have nothing to tell you = I have something to tell you
      
אין לי שום-דבר להגיד לך = יש לי משהו להגיד לך

       I didn't see no one = I saw someone
      
אני לא ראיתי אף-אחד = אני ראיתי מישהו


אך ישנם מקרים, כאמור, בהם ניתן להשתמש בשתי מילות שלילה במשפט והמשפט עדיין יהיה בעל משמעות שלילית. באנגלית הכתובה אין זה מקובל להשתמש בשתי מילות שלילה במשפט אחד והדבר נחשב לשגוי. בדיבור, ובעיקר בשירה מודרנית, ניתן למצוא את השלילה הכפולה מבלי שזו תחשב כשגויה או כמשנה את משמעות המשפט. מילת השלילה השנייה תופיע לשם הדגשת השלילה.

לדוגמה הנה משפט תקין עם מילת שלילה אחת,

       I don't want pity from you
      
אני לא רוצה רחמים ממך


וכעת אותו המשפט עם מילת שלילה שנייה לשם הדגשה,

       I don't want no pity from you
      
אני לא רוצה שום רחמים ממך


27.3 משפט שלילה - ציווי

שלילה (או איסור) במשפט ציווי יתקבל משימוש במילת השלילה not המקבילה למילת האיסור "אל" בעברית.
לדוגמה,

       Do not enter the house!
      
אל תיכנסו לבית!

       Do not smoke here!
      
אל תעשן כאן!


הערה: גם כאן ניתן כמובן להשתמש בכתיב המקוצר בו "do not" מתקצר ל- "don't".

לדוגמה,

       Don't ever quit learning!
      
לעולם אל תפסיקו ללמוד!


נסכם את מה שלמדנו בקטע הבא:

דוד: לא ידעתי שאבא שלך הוא הבעלים של סירה. למה לא אמרת משהו על כך?David: I didn't know your father owns a boat. Why didn't you say anything about it?
בטי: לא ידעתי שזה יעניין אותך. אתה מעולם לא התעניינת בשייט.Betti: I didn't think it will interest you. You were never interested in sailing.
דוד: לא הייתי בסירה או על ספינה ואני לא מכיר מישהו (אין אף-אחד שאני מכיר) שהיה בצוללת.David: I haven't been on a boat or on a ship and I know no one who has been in a submarine.
בטי: לא, זה לא מדויק. אתה פגשת את אבא שלי והוא היה בצוללת לפני שנים. אבל הוא בקושי מדבר על זה. זה היה כשהוא היה בצבא.Betti: No, this is not correct. You have met my father and he has been in a submarine years ago. But he hardly speaks about it. It was when he was in the army.
דוד: היש אי אילו סיפורים מעניינים שהוא יכול לספר? David: Are there any interesting stories that he can tell?
בטי: לא, אין כלום. אני חוששת שאין כלום. או לפחות הוא לא סיפר לנו כלום.Betti: No, there aren't any. I'm afraid there are none. Or at least he didn't tell us anything.
דוד: זה חבל שהוא לא מספר כלום על זה.David: This is pity that he tells nothing about it.
בטי: אל תהיה עצוב. אני יכולה לספר לך על הפעם שהטסתי מסוק.Betti: Don't be sad. I can tell you about the time I flew a helicopter.
דוד: את מתלוצצת... האם זה אמת?David: No kidding… is it true?
בטי: כן, אף-אחד לא יודע על זה כלום, אבל אני הייתי טייסת.Betti: Yes, nobody knows about it anything, but I was a pilot.
דוד: אוה באמת בת-שבע יקירתי? את תמיד היית נראית לי יותר כמו אסטרונאוטית מאשר טייסת.David: Oh really my dear Bat-Sheva? You always looked to me more like an astronaut then a pilot.


   ◄  אוצר מילים ותרגילים


28 צירופי מילים

28.1 צירופי פעלים (Phrasal Verbs)

ניתן לצרף לפועל מילית-יחס (preposition) או תואר-הפועל (adverb) בכדי לקבל פועל בעל משמעות קצת שונה מהפועל המקורי או אף משמעות שונה לגמרי. גם בעברית ישנם צירופי פעלים מיוחדים היוצרים פועל עם משמעות חדשה. הצירוף "לעמוד על" מקבלת משמעות של להתעקש כמו במשפט: "הוא עמד על שלו". הצירוף "לעמוד ב-" מקבל משמעות של לקיים כמו במשפט: "היא עמדה בתנאי החוזה".

באנגלית כבר נתקלו בצירופי פעלים מיוחדים. נתקלו לדוגמה בצירוף "to come in" שמשמעו להיכנס ושונה מהפועל המקורי לבדו ""to come להגיע.

לדוגמה,

       They wanted to come in
      
הם רצו להיכנס

       Please put on your pants
      
בבקשה לבש (שים עליך) את המכנסיים שלך

       He wants to get off
      
הוא רוצה לרדת

       I am looking for my glasses
      
אני מחפש את המשקפיים שלי

       He put off the work
      
הוא דחה את העבודה

       She turned on the lights
      
היא הדליקה את האורות

       They gave up and turned themselves in
      
הם וויתרו והסגירו את עצמם

       You gave in too early
      
אתם נכנעתם יותר מידי מוקדם

       We put out the fire
      
אנחנו כיבינו את האש


28.2 צירופי מילים מיוחדים (Idioms)

באנגלית, כמו בעברית, ניתן לצרף יחד שתי מילים או יותר כדי לקבל ביטוי בעל משמעות מיוחדת. לרוב הביטוי המתקבל הוא ציורי ואו דמיוני שחסר משמעות של פשוטו כמשמעו. למשל, הביטוי "עשה עצמו כאפרכסת" משמעו להקשיב בקשב רב. דוגמה נוספת בעברית היא הביטוי "קור כלבים" שמשמעו קור חזק.

לדוגמה הנה הביטויים המיוחדים בשפה האנגלית,

       He is a salt of the earth
      
הוא מלח הארץ

       You are a pain in the neck
      
אתה בלתי נסבל


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : הבניין בינוני פועל | פועל רגיל, מופשט ומעורב | זמנים | הפועל לעשות | פעלים מיוחדים | פועל מותנה | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | מיליות יחס | תחיליות וסיומות מיוחדות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי ציווי | משפטי שאלה | משפטי התניה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | משפטי שלילה | צירופי מילים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : בסיס השפה | הפועל | חלקי הדיבר | מבנה משפטים שונים ]