נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק ב: הפועל14 הטיית הפועל


עד כה הכרנו שניתן להטות את הפועל על-ידי הוספת סיומות קודם לזמן ביצוע הפעולה ולאחר-מכן לגוף מבצע הפעולה. כעת נרחיב ונפרט בעניין זה.

זמן ביצוע הפעולה יכלול את הזמנים הווה ועבר בלבד. הטייה לזמן עתיד נעשית לא בעזרץ הוספת סיומת לפועל, אלא בדרך אחרת אותה נלמד בהמשך.

במקום הטייה לזמן ביצוע ניתן להטות את הפועל לפי אופן ביצוע. ישנם שני אופני ביצוע: מותנה וציווי.

גוף מבצע הפעולה יכול להיות כל אחת מששת הגופים: אני, אתה, הוא, אנחנו, אתם והם.

לכן, הפועל המוטה בשפה ההונגרית יהיה מורכב משורש הפועל בצירוף שתי סיומות: סיומת לציון זמן/אופן וסיומת לציון גוף. באופן כללי, כך יראה הפועל המוטה:

שורש + סיומת זמן/אופן + סיומת גוף

הערה: אופן הביצוע המותנה מתפצל למעשה לשני אופני ביצוע: אופן ביצוע מותנה בזמן הווה ואופן ביצוע מותנה בזמן עבר. אך שניהם נחשבים לצורך העניין כסיומת אופן לפועל. עוד על כך נלמד בהמשך.

14.1 זמן הווה


נזכיר שהנוסחה להטיית הפועל היא:

שורש + סיומת זמן/אופן + סיומת גוף

כפי שנוכחנו לדעת בפרקים הקודמים הסיומת עבור הטיית זמן הווה היא ריקה. מסיבה זו אל שורש הפועל בזמן הווה תתווסף רק סיומת גוף כדי להטותו לפי מבצע הפעולה. נצטרך לבחור את סיומת הגוף המתאימה לפי הטיה כללית או הטיה פרטית, כפי שלמדנו קודם.

במהלך פרק זה נלמד כי מלבד ההבחנה בין מושא כללי למושא פרטי ישנם עוד כללים המשפיעים על צורת הסיומת הנבחרת. אנחנו נכיר ונלמד חוקים אלו בהדרגה במהלך הפרק. בכל שלב נסכם את החוקיות הידועה לנו בטבלה. בסוף הפרק נגיע לטבלה הסופית המרכזת את כל הכללים לבחירת סיומת הגוף המתאימה.

להלן טבלה חלקית המסכמת את הסיומות לפי הגוף המבצע ולפי הכלל היחיד הידוע לנו עד כה והוא ההבדלה בין הטייה כללית או להטייה פרטית:

סיומת גוף לפועל בזמן הווה (טבלה חלקית)
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
הטייה כללית
-ok-sz--unk-tok-nak
הטייה פרטית
-om-od-ja-juk-játok-ják

כעת ניזכר שבהטיית שייכות של שם-עצם לפי גוף נבחרה הסיומת המתאימה גם לפי הרמוניית הצלילים. גם בחירת סיומת מתאימה לפי גוף לפועל נפעל לפי אותם כללים של הרמוניית הצלילים.

הסיומות שלעיל מתאימים מבחינה צלילית לפעלים בעלי הרמוניה צלילית אחורית. נזכיר שמילה היא בעלת הרמוניה צלילית אחורית אם היא מכילה לפחות תנועה אחורית אחת: u, ú, o, ó, a, á.

שורש הפועל לראות (látni) בו השתמשנו בדוגמאות עד כה הוא שורש אחורי מבחינת הרמוניה צלילית.

עבור שורש פועל בעל הרמוניה צלילית קדמית קצרה יוחלפו התנועות בסיומות שלעיל כדי להתאים לשורש מבחינה צלילית. נזכיר שמילה היא בעלת הרמוניה צלילית קדמית קצרה אם היא מכילה רק תנועות קדמיות, והתנועה האחרונה היא קצרה, כלומר היא: i, í, e, é.

עבור שורש פועל בעל הרמוניה צלילית קדמית קצרה התנועה o תוחלף עם התנועה e, התנועה a/á תוחלף עם התנועה e/é או עם התנועה i, התנועה u תוחלף עם התנועה ü והצירוף já יוחלף בתנועה i.

למשל, עבור הפועל לבקש (kérni) נקבל את סיומות הגוף הבאות כשההבדלים לעומת הרמוניה אחורית מסומנים בקו תחתון:

       Én kérek/kérem egy/a pohárat
      
אני מבקש כוס אחת/את הכוס

       Te kérsz/kéred egy/a pohárat
      
אתה מבקש כוס אחת/את הכוס

       Ő kér/kéri egy/a pohárat
      
הוא מבקש כוס אחת/את הכוס

       Mi kérünk/kérjük egy/a pohárat
      
אנחנו מבקשים כוס אחת/את הכוס

       Ti kértek/kéritek egy/a pohárat
      
אתם מבקשים כוס אחת/את הכוס

       Ők kérnek/kérik egy/a pohárat
      
הם מבקשים כוס אחת/את הכוס


גם עבור שורש פועל בעל הרמוניה צלילית קדמית ארוכה יוחלפו התנועות בסיומות שלעיל כדי להתאים לשורש מבחינה צלילית. נזכיר שמילה היא בעלת הרמוניה צלילית קדמית ארוכה אם היא מכילה רק תנועות קדמיות, והתנועה האחרונה היא ארוכה, כלומר היא: ü, ű, ö, ő.

עבור שורש פועל בעל הרמוניה צלילית קדמית ארוכה קודם כל יוחלפו התנועות לפי כללי ההתאמה להרמוניה צלילית קדמית קצרה. בנוסף לכך, שברוב הסיומות תוחלף התנועה האחורית o עם התנועה הקדמית הארוכה ö במקום עם התנועה הקדמית הקצרה e.

למשל, עבור הפועל לשבור (törni) נקבל את סיומות הגוף הבאות כשההבדלים לעומת הרמוניה קדמית קצרה מסומנים בקו תחתון:

       Én török/töröm egy/a pohárat
      
אני שובר כוס אחת/את הכוס

       Te törsz/töröd egy/a pohárat
      
אתה שובר כוס אחת/את הכוס

       Ő tör/töri egy/a pohárat
      
הוא שובר כוס אחת/את הכוס

       Mi törünk/törjük egy/a pohárat
      
אנחנו שוברים כוס אחת/את הכוס

       Ti törtök/töritek egy/a pohárat
      
אתם שוברים כוס אחת/את הכוס

       Ők törnök/törik egy/a pohárat
      
הם שוברים כוס אחת/את הכוס


נוסיף את ההבדלים בסיומות לפי הרמונית הצלילים ונקבל את הטבלה הבאה. למען פשטות הרישום ונוחות הקריאה הסיומות רשומים בטבלה בצורה מקוצרת המוסברת בתחתית הטבלה:

סיומת גוף לפועל בזמן הווה (טבלה חלקית)
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
הטייה כללית
-ok-sz--unk-tok-nak
הטייה פרטית
-om-od-ja-juk-játok-ják
מקרא קיצורים:
já = já/ija= ja/io = o/ea = a/eu = u/üo = o/e/ö

גם הטבלה שלעיל היא עדיין טבלה חלקית בלבד.

ישנם עוד ארבע מקרים יוצאי-דופן עבורם משתנים הכללים לקביעת הסיומת המתאימה.

1. מקרה יוצא-דופן: שורש מסוג ik–

בשפה ההונגרית קיימת משפחת שורשים גדולה ומיוחדת הנקראת שורשים מסוג ik–. משפחה זו כוללת בפשטות פעלים שבהטייתם לגוף שלישי יחיד (הוא) מתווספת הסיומת ik– לשורש הפועל.

למשל, השורשים הבאים שייכים למשפחה זו: dolgozni (עובד), emlékezik (לזכור) fésülködni (להסתרק) ועוד.

עבור השורשים שלעיל הסיומת עבור הטייה לגוף שלישי יחיד (הוא) מסוג כללי לא תהיה ריקה אלא תהיה הסיומת ik– (ללא תלות בהרמוניית הצלילים). כך נקבל,

       Ő dolgozik
      
הוא עובד

       Ő emlékezik
      
הוא זוכר

       Ő fésülködik
      
הוא מסתרק


הערה: ההטייה לגוף שלישי יחיד (הוא) מסוג פרטי אינה משתנה ונשארת ja–.

בנוסף לכך, עבור פעלים ממשפחת ik– ניתנת האפשרות (אין זו חובה) להשתמש בסיומת מסוג פרטי גם עבור המקרים מסוג כללי עבור הטיית הפועל לגוף ראשון יחיד (אני) בלבד. כך, למשל, ההטיות הבאות הן חוקיות,

       Én dolgozok
      
אני עובד

       Én emlékezek
      
אני זוכר

       Én fésülködök
      
אני מסתרק


וגם ההטיות הבאות הן חוקיות,

       Én dolgozom
      
אני עובד

       Én emlékezem
      
אני זוכר

       Én fésülködöm
      
אני מסתרק


2. מקרה יוצא-דופן: אני ... אותך/אותכם

עבור הטיה כללית, במקרה שמבצע הפעולה הוא גוף ראשון יחיד (אני) ומושא הפעולה הוא גוף שני יחיד או רבים (אותך או אותכם) אזי יש להשתמש בסיומת של lak–.

למשל,

       Én látlak
      
אני רואה אותך/אותכם


גם הסיומת lak– מושפעת מהרמוניית התנועות. עבור מילה בעלת הרמוניה צלילית קדמית (קצרה או ארוכה) תשתנה הסיומת ל- lek–. למשל,

       Én kérdezlek
      
אני שואל אותך/אותכם

       Én tégedet legyüzlek
      
אני מנצח אותך/אותכם


הסיומת lak– מזכירה את הטיית הפועל בעברית לפי גוף מושא הפעולה. למשל, בחן את הדוגמאות הבאות בעברית,

   אני חיפשתי אותך = חיפשתיך
   אני בחרתי אותך = בחרתיך
   אני בחרתי אתכם = בחרתיכם

בעברית אין הגבלה לגוף מושא הפעולה והוא אינו חייב להיות גוף שני יחיד/רבים. למשל,

   אני חיפשתי אותו = חיפשתיהו
   אני אהבתי אותו = אהבתיהו
   אני הרגתי אותם = הרגתיהם

ובעברית אין גוף מבצע חייב להיות גוף ראשון יחיד. למשל,

   רדפו אותם! = רדפהום!
   השליכו אותו אל הבור! = השליכוהו אל הבור!
   מי יאהב אותך? = מי יאהבך?

אך בהונגרית הטיה זו (הסיומת lak/lek–) אפשרית רק אם מבצע הפעולה הוא גוף ראשון יחיד (אני) ואם מושא הפעולה הוא גוף שני יחיד/רבים (אתה/אתם).

3. מקרה יוצא-דופן: עיצור סופי s, z, sz או zs

אם השורש של הפועל מסתיים בעיצור s, z, sz או zs, אז כל הסיומות המתחילות בעיצור j יעברו תהליך של היטמעות. תהליך ההיטמעות הוא תהליך בו העיצור j נבלע (או נטמע) בעיצור האחרון של השורש ונעלם. במקום העיצור j יוכפל העיצור האחרון של השורש. כלומר, העיצור sz, z, s או zs יהפוך ל- ssz, zz, ss או zzs בהתאמה. במקרה של גוף שני רבים (אתם) יכול גם שינוי בתנועה האחרונה שבסיומת, כפי שנראה בהמשך.

למשל,

       Ezt ássa
      
את זה הוא חופר

       Mi fűzzük a húst
      
אנחנו מבשלים את הבשר

       Ti vadásszátok a nyúlat
      
אתם צדים את הארנב

       Én kérdezlek
      
אני שואל אותך/אותכם


בנוסף לכך, ההטייה הכללית של גוף שני יחיד (אתה, שעבורו הסיומת היא sz–) תוחלף, כדי להקל על ההגייה, בסיומת ol–. על הסיומת ol– יחולו כללי ההרמוניה הצלילית ולכן הסיומת המתווספת תיתכן ותהיה ol–, el– או öl– בהתאם להרמונייה הצלילית.

למשל,

       Te vadászol
      
אתה צד

       Te keresel
      
אתה מחפש

       Te jó fűzöl
      
אתה מבשל טוב


4. מקרה יוצא-דופן: הוספת תנועה

אם השורש של הפועל מסתיים בשני עיצורים או בצירוף it, אז כדי להקל על ההגייה יש להוסיף תנועה לפני הוספת הסיומות שלא מתחילים בתנועה. ההחלטה עם סיומת מתחילה אם תנועה או לא נעשית לפי שמיעה. למשל, העיצור j נשמע כמו תנועה, לכן לפני סיומות המתחילים בעיצור j לא תתווסף תנועה.

עבור מילה בעלת הרמונייה צלילית אחורית תתווסף התנועה a.
עבור מילה בעלת הרמונייה צלילית קדמית (קצרה או ארוכה) תתווסף התנועה e.
יוצא דופן הוא המקרה של גוף שני רבים (אתם) בו התנועה המתווספת תהיה o, e או ö עבור הרמוניה צלילית אחורית, קדמית קצרה או קדמית ארוכה בהתאמה.

להלן מספר דוגמאות להוספת תנועה לפני הוספת הסיומת הנדרשת,

       Én választalak
      
אני בוחר אותך

       Te készítesz
      
אתה מכין

       Ti segítötök
      
אתם עוזרים

       Ők segítetek
      
הם עוזרים


סיכום:

להלן טבלה המסכמת את כל המקרים יוצאי-הדופן בהם דנו,

סיומת גוף לפועל בזמן הווה
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
הטייה כללית
-ok
1*-om
2-(a)3lak

-(a)3sz
4-ol
-
1-ik
-unk-(o)3tok-(a)3nak
הטייה פרטית
-om-od-ja
4-a
-juk
4-uk
-játok
4-átok
-ják
4-ák

הערות ומקרא קיצורים:
(1) לפעלים מסוג –ik. (*) אופציונלי.
(2) מושא הפעולה הוא גוף שני יחיד/רבים.
(3) השורש מסתיים בשני עיצורים או בצירוף ít.
(4) לשורש שסופוsz, z, s, או zs.
הסימן  בטבלה מציין הכפלה של העיצור האחרון בשורש sz, z, s או zs ל- ssz, zz, ss או zzs בהתאמה.
já = já/ija = ja/io = o/ea = a/eu = u/üo = o/e/ö

טבלה 18- פועל: סיומת גוף לפועל בזמן הווה


14.2 זמן עבר


נזכיר שהנוסחה להטיית הפועל היא:

שורש + סיומת זמן/אופן + סיומת גוף

בזמן הווה סיומת הזמן היא ריקה, בזמן עבר אין זה כך.
קיימות שתי סיומות אפשריות להוספה לפועל כדי להטותו לזמן עבר.

שתי הסיומות האפשריות הן t- או ott/-ett/-ött-.

הבחירה בין השלשה האחרונה היא כמובן לפי הרמונייה צלילית של שורש הפועל.

חוקיות הבחירה בין הסיומת t-, שהינה חסרת תנועה, לבין סיומת אחת מבין השלשה ott/-ett/-ött-, שכולן בעלות תנועה, היא מורכבת מאוד. ניתן להגיד באופן כללי שהבחירה בין סיומת חסרת תנועה לבין סיומת בעלת תנועה נעשית תוך התחשבות בשורש הפועל ונועדה להקל על ההגייה.

את הבחירה בין שתי הסיומות עבור הפעלים השונים נלמד ונצבור עם הזמן בע"פ.

כדי בכל-זאת לתת הכוונה ראשונית הקולעת לרוב המקרים נגדיר את הכללים הבאים.

כפי שנראה מייד בהמשך טבלת סיומות הגוף בזמן עבר היא בחלקה שונה מזו של זמן הווה. אך גם בזמן עבר ההטייה הכללית לגוף שלישי יחיד היא ריקה (כמו בזמן הווה ). מכיוון שעבור מקרה זה אין סיומת גוף שונה מקרה זה משאר הטיות הגופים. נבחין לכן בין שני מקרים ולכל אחד משני המקרים נקבע את הכללים לבחירת סיומת הזמן הנכונה מבחינת הגייה קלה.

עבור גוף שלישי יחיד בהטייה כללית תמיד נבחר בסיומת הזמן בעלת התנועה, ott/-ett/-ött-, אלא אם:
   1. השורש מסתיים באחד העיצורים: j, l, ly, n, ny או r
   2. השורש שייך לקבוצת שורשים המסתיימים בצירוף ad או ed והדורשים סיומת זו

עבור שאר ההטיות תמיד נבחר בסיומת חסרת התנועה, t-, אלא אם:
   1. השורש מכיל תנועה אחת בלבד ומסתיים בעיצור t
   2. השורש מסתיים בתנועה ארוכה ואחריה העיצור t
   3. השורש מסתיים בשני עיצורים (למעט הצירופים ll ו- rr)

נדגיש שוב שאלו הם רק כללים מנחים וגם לכללים הללו יש רשימה לא קטנה של פעלים היוצאים מהכלל.

כפי שנאמר קודם סיומת הגוף המתווספת בזמן עבר שונה מזו המתווספת בזמן הווה. באופן כללי מבנה הטבלה נשאר שונה ובזמן עבר הוא אף פשוט יותר. נציג את סיומות הגוף לזמן עבר ישירות בעזרת טבלה.

להלן טבלה המסכמת את הסיומות עבור זמן עבר לפי ההטיות השונות:

סיומת גוף לפועל בזמן עבר
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
הטייה כללית
-am
   -alak1

-ál--unk-atok-ak
הטייה פרטית
-am-ad-a-uk-átok-ák
הערות ומקרא קיצורים:
(1) מושא הפעולה הוא גוף שני יחיד/רבים.
já = já/ija = ja/io = o/ea = a/eu = u/üo = o/e/ö

טבלה 19- פועל: סיומת גוף לפועל בזמן עבר


14.3 זמן עתיד


בשפה ההונגרית אין סיומת מיוחדת לזמן עתיד. הטייה של פועל במשפט לזמן עתיד יכולה להתבצע בשתי דרכים שונות.

דרך ראשונה היא להטות את הפועל לזמן הווה (נזכיר שזוהי הוספת סיומת גוף בלבד לפועל, כי סיומת זמן הווה היא ריקה). כדי בכל זאת להבדיל בין זמן הווה לזמן עתיד ניתן להוסיף מילים המסבירים מתי הפעולה תתבצע, בהווה או בעתיד. למשל,

       Most utazok
      
עכשיו אני נוסע

       Holnap utazok Tel-Avivba
      
מחר אסע לתל-אביב


       Én olvasom a könyvet
      
אני קורא את הספר

       Mindjárt olvasom a könyvet
      
עוד מעט אקרא את הספר


דרך שנייה היא ע"י צירוף הפועל fog לשם-פועל. אל הפועל fog נצרף את סיומת הגוף הכללית או הפרטית של זמן הווה. הפועל המתאר את הפעולה שעתיד להתבצע ישאר בצורת שם-הפועל. למשל,

       Holnap fogok utazni Tel-Avivba
      
מחר אסע לתל-אביב

       Holnap fogok menni
      
מחר אני אלך

       Mindjárt fogom olvasni a könyvet
      
עוד מעט אקרא את הספר


14.4 הטיית הכְוונה


בשפה ההונגרית קיימת הטייה מיוחדת כאשר מישהו נותן הכוונה או מביע את דעתו לגבי ביצוע או אי-ביצוע של פעולה. פקודה, המלצה, הצעה, מטרה או שאלת רשות וכדומה – כל אלו יחשבו כהכוונה או כהבעת דעה לגבי הפעולה. במקרים אלו נצרף לשורש הפועל של הפעולה את אחת הסיומות מהטבלה הבאה:

סיומת גוף לפועל בהטיית הכוונה
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
הטייה כללית
-jak
1-jala
2-am

-j[ál] -jon
2-ék
-junk -jatok -janak
הטייה פרטית
-jam -[ja]d -ja -juk -játok -ják
הערות ומקרא קיצורים:
(1) מושא הפעולה הוא גוף שני יחיד/רבים.
(2) שורש מסוג –ik (אופציונלי).

שים לב: הרקע הכתום מאוחרי ה-j מסמן שלשורש שסופוsz, z, s, או zs ה- j נבלע ובמקומו העיצור האחרון מוכפל.
שים לב: לגוף שני יחיד יש גרסה ארוכה וגרסה מקוצרת. בגרסה הקצרה מושמט החלק המוקף בסוגריים. שתי הגרסאות זהות במשמעותן ונכונות תמיד. ניתן לבחור איזו גרסה שרוצים.

a = a/eá = á/éo = o/eu = u/üo = o/e/ö

טבלה 20- פועל: סיומת גוף לפועל בהטיית הכוונה


למשל, הנה דוגמאות לפעלים בהטייה רגילה לפי זמן הביצוע, ולאחר-מכן אותם הפעלים בהטיית הכוונה:

       Most vásárolod a könvyet
      
(אתה) קונה עכשיו את הספר

       Vásároljad a könvyet!
      
קנה את הספר!


כאן נעשה שימוש בהטיית הכוונה לתיאור פקודה או ציווי.

אפשר במקרה זה להשתמש גם בהטייה מקוצרת, למשל,

       Vásárold a könvyet!
      
קנה את הספר!


הטייה לציווי אפשרית עבור כל הגופים, למעט גוף ראשון יחיד (אני) או רבים (אנחנו). עבור גופים אלו ניתן לבצע הטיית הכוונה כהבעת הצעה או שאלה. למשל,

       Vásároljam meg ezt a könvyet?
      
כדאי שאקנה את הספר הזה?

       Vásároljuk meg ezt a könvyet?
      
כדאי שנקנה את הספר הזה?

       Mikor Vásárolják meg ezt a könvyet?
      
מתי כדאי שהם יקנו את הספר הזה?


הערה: המילה meg באה לשם הדגשה ולחזק את המלצת הקנייה.

בסוגי משפטים טפלים שונים נצרף את סיומת ההכוונה לפועל כשהפעולה מתוארת כבקשה, הצעה, המלצה, כוונה, הבעת רצון, איסור וכדומה או מתוארת כמטרה או אמצעי להשגת דבר מה. למשל, הנה המשפטים הבאים לדוגמה הכוללים משפט טפל בו הפועל מוטה הטיית הכוונה,

       Kérem, hogy vásároljátok meg a könvyet
      
(אני) מבקש, שתקנו את הספר

       Ezt javasolom, hogy vásároljátok meg a könvyet
      
את זה (אני) מציע, שתקנו את הספר

       Ajánlom, hogy vásárolják meg a könvyet
      
(אני) ממליץ, שהם יקנו את הספר

       Azt hiszem, hogy vásároljam meg a könvyet
      
כך אני חושב, שאקנה את הספר

       Akarom, hogy vásárolja meg a könvyet
      
אני רוצה, שהוא יקנה את הספר

       Megtiltotta, hogy vásároljam meg a könvyet
      
הוא לא רצה, שאקנה את הספר

       Spórolom pénzet, hogy vásároljam meg a könvyet
      
אני חוסך כסף, כדי שאוכל לקנות את הספר


נשים לב להערה בטבלה שפעלים המסתיימים ב-sz, z, s, או zs ה- j נבלע ובמקומו העיצור האחרון מוכפל. למשל,

       Olvassd a könvyet!
      
קרא את הספר!

       Olvassuk ezt a könvyet?
      
כדאי שנקרא את הספר הזה?

       Ezt javasolom, hogy olvassátok a könvyet
      
את זה (אני) מציע, שתקראו את הספר

       Akarom, hogy olvassa a könvyet
      
אני רוצה, שהוא יקרא את הספר


פעלים חריגים נוספים, שטרם ציינו אותם, הם הפעלים שהשורש שלהם מסתיים בעיצור t. עבור פעלים אלו קיימת טבלה אחרת של סיומות שיש לצרף לשורש הפועל בהטייה נסיבתית. במקרה זה טבלת הסיומות הינה ארוכה וכוללת בעצם שלוש אפשרויות הטייה שונות בכל מקרה, בהתאם למבנה השורש. בכל תא בטבלה נמצא את שלוש האפשרויות השונות, אחת מתחת לשנייה. בחלק גדול מהמקרים נשמיט את העיצור t לפני הוספת הסיומת המתאימה. השמטת העיצור t מסומנת בטבלה ע"י צביעת העיצור t בצבע אדום וסימון קו חוצה. בשורת ההערות שבסוף הטבלה מפורטים התנאים לשלוש המקרים השונים. להלן הטבלה:

סיומת גוף לפועל בהטיית הכוונה לשורש המסתיים ב- t
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
הטייה כללית
-tssak
-sak
-tak
-tss[ál]
-s[ál]
-tál
-tsson
-son
-ton
-tssunk
-sunk
-tunk
-tssatok
-satok
-tatok
-tssanak
-sanak
-tanak
הטייה פרטית
-tssam
-sam
-tam
-ts[sa]d
-s[a]d
-tad
-tssa
-sa
-ta
-tssuk
-suk
-tuk
-tssátok
-sátok
-tátok
-tssák
-sák
-ták
הערות ומקרא קיצורים:
(1) לשורש שסופו תנועה קצרה + t, והפעלים lát (לראות), lót (לרוץ) ו- bocsát (לסלוח).
(2) לשורש שסופו עיצור אחר מ- s או sz ואחריו העיצור t, והפעלים fűt (לחמם), hűt (לקרר), műt (להפעיל), tát (לפתוח לרווחה), vét (לטעות) ו- szít (לבחוש).
(3) לשורש שסופו עיצור s או sz ואחריו העיצור t. נשמיט את t ונכפיל את העיצור האחרון ל- ss או ssz בהתאמה (מסומן ע"י התו ) לפני הוספת שאר הסיומת.
a = a/eá = á/éo = o/e/öo = o/eu = u/ü

טבלה 21 פועל: סיומת גוף לפועל בהטיית הכוונה לשורש המסתיים ב- t-


נבחן כדוגמה את המשפטים הבאים:

       Ajánlatom, hogy segíssunk neki
      
(אני) מציע, שנעזור לו

       Ajánlatom, azt ne jelentsunk
      
(אני) מציע, שלא נדווח על זה

       Ne eltévessza a randevút!
      
אל תפספס את הפגישה!


14.5 הטיית התנייה


משפט התנייה הוא משפט המורכב משני חלקים. בחלק אחד של המשפט נמצא התנאי להתגשמות או אי-התגשמות החלק השני של המשפט.

בשפה ההונגרית נבחין בין שני סוגי התנייה: התנייה אמיתית והתנייה דמיונית.

התנייה אמיתית היא התנייה שיכולה להתגשם. האפשרות להתקיימות התנאי עדיין אפשרית ולא חלפה מן העולם. למשל, המשפטים הבאים כוללים התנייה אמיתית:

       Ha megtalálom a könyvet, akkor visszaadom
      
אם אמצא את הספר, אז אשיב לך אותו

       Ha holnap fog esni, akkor a
       kirándulas elmarad halasztva
      
אם מחר ירד גשם, אז הטיול יתבטל


התנייה דמיונית היא התנייה שלא ניתן לקיימה עוד והיא רק מעלה אפשרות דמיונית לגבי החלק השני אשר עובדה וודאית היא שהוא כבר לא יתגשם או בטוח שיתגשם. למשל, המשפטים הבאים כוללים התנייה דמיונית:

       Ha nem találtam volna meg a könyvet,
       akkor vettem volna egy újat
      
אם לא הייתי מוצא את הספר,

      
אז הייתי קונה לך אחד חדש

      
(אבל בפועל כן מצאתי...)

       Ha tegnap nem esset volna az eső,
       akkor a kirándulas meglett volna tartva
      
אם אתמול לא היה יורד גשם,

      
אז הטיול לא היה מתבטל

      
(אבל בפועל כן ירד גשם...)


במשפט הכולל התנייה אמיתית נטה את הפועל הטיית זמן הווה מותנה.

במשפט הכולל התנייה דמיונית נטה את הפועל הטיית זמן עבר מותנה.

14.5.1 זמן הווה מותנה


הטייה זו משמשת, כאמור, עבור משפטים הכוללים התניה אמיתית. בהטייה זו יש גם הטיית תנאי וגם הטיית גוף. הטיית התנאי מסוכמת בטבלה הבאה:

הטיית תנאי לפועל
סוג סיומתקבוצת מילים
-anהשורש מסתיים בשני עיצורים, למעט הצמדים –rr ו- -ll*.
השורש מסתיים בתנועה ארוכה + t*.
-nכל שאר השורשים.
(*) ישנם מספר פעלים חריגים

טבלה 22- פועל: הטיית תנאי לפועל


והטיית הגוף המתווספת לאחר-מכן מסוכמת בטבלה הבאה:

הטיית גוף לזמן הווה מותנה
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
הטייה כללית
-ék
1-álak

-ál -a -ánk -átok -ának
הטייה פרטית
-ám -ád -á -ánk -átok -ák
הערות ומקרא קיצורים:
(1) מושא הפעולה הוא גוף שני יחיד/רבים.
a = a/eá = á/éo = o/e/öo = o/e

טבלה 23- פועל: הטיית גוף לזמן הווה מותנה


14.5.2 זמן עבר מותנה


הטייה זו משמשת, כאמור, עבור משפטים הכוללים התניה דמיונית. התנייה דמיונית כבר לא ניתן לקיימה, לכן אין זו התנייה אמיתית. במקרה זה לא נצרף את סיומת התנאי לפועל, במקום זאת נטה את הפועל לזמן עבר (הטיית זמן והטיית הגוף המתאימה) ונוסיף אחרי הפועל את המילה volna לציון אי-ביצוע הפעולה.

       Ha jó beszéltem volna magyarul,
       boldog lennik
      
אם הייתי יודע לדבר הונגרית טוב,

      
הייתי שמח


       Ha nem vettétek volna meg ez a házat,
       akkor sajnos lett volna
      
אם לא הייתם קונים את הבית הזה,

      
זה היה חבל/מצער


       Ott élveztél volna
      
אתה היית נהנה שם


       Mit csináltatok volna helyettem?
      
מה הייתם עושים במקומי?


14.6 סיכום


15 משפחות פעלים מיוחדות


ישנם מספר קבוצות מיוחדות של פעלים עם חוקי הטיה שונים, בפרק זה נלמד עליהם.

15.1 פעלים עם השמטת התנועה האחרונה


קיימת קבוצה גדולה של פעלים בה התנועה האחרונה בשורש מושמטת כאשר הסיומת המתווספת מתחילה בתנועה. אין חוקיות לאילו מילים שייכים לקבוצה זו, אבל רוב המילים הם כאלו שבהם התנועה האחרונה (זו המושמטת) היא o, e או ö וצמד העיצורים המתקבל אחרי השמטת התנועה מכיל לפחות אחד מהעיצורים l, ly, r, n, ny, m, z או zs.
לדוגמה, השורש érez (השורש של להרגיש) בהטיה לגוף ראשון יחיד זמן הווה אמור היה להיות érezem. אבל, הצורה הנכונה היא עם השמטת התנועה האחרונה של השורש לפני צירוף הסיומת em-. לכן נקבל את הצורה הסופית והנכונה érzem (אני מרגיש).

שוב, אין חוקיות אחת המגדירה את כל המילים השייכים לקבוצה זו ויש להכיר אותם אחד אחד במשך הזמן וללמוד אותם בע"פ.

15.2 פעלים המסתיימים בתנועה


זוהי קבוצה קטנה של שישה פעלים המסתיימים בתנועה בהטיית גוף שלישי יחיד זמן הווה (נזכיר, זוהי צורת שורש הפועל). לנוחות, רשימת הפעלים והחוקים החלים עליהם, מרוכזים בטבלה הבאה:


הטיית פעלים חריגים: פעלים המסתיימים בתנועה
השורשהחוקים
fő (השורש של לבשל)
lő (השורש של לירות)
nő (השורש של לגדול)
nyű (השורש לשחוק)
ró (השורש של לחקוק)
sző (השורש של לטוות)
1. בהטיה לזמן עבר בהטיה כללית ובהטיה פרטית נוסיף את הסיומת tt- (ללא הוספת העיצור v).
2. בהטיה לזמן הכוונה בהטיה פרטית גוף שני יחיד (אתה) נוסיף את הסיומת dd- (ללא הוספת העיצור v).
3. בהטיות אחרות, לפני הוספת סיומת המתחילה בתנועה:
    a. נוסיף את העיצור v.
    b. נקצר את התנועה האחרונה במילים lő, nő ו- sző.

15.3 פעלים המסתיימים ב- ik-


ישנה קבוצה של פעלים שהטייתם בגוף שלישי יחיד (הוא) מסתיימת ב- ik- (במקום שום סיומת כנהוג). השורש האמיתי של הפועל (שבד"כ הוא הצורה בגוף שלישי יחיד) מתגלה כשמסירים את הסיומת ik-.

נזכיר את אשר כבר נלמד בפרק הדן בהטיית הפועל לזמן הווה. את השורש האמיתי נטה לפי טבלת סיומות הגוף של זמן הווה, עם ההקלה הבאה: עבור גוף ראשון יחיד בהטיה כללית נשתמש בסיומת om/-em/-öm- המשמשת בהטיה פרטית במקום ok/-ek/-ök-.

לדוגמה,

       eszik és iszik
      
הוא אוכל ושותה


שורשי הפועל הם esz ו- isz,

       eszek és iszok
      
אני אוכל ושותה


15.4 פעלים ממשפחת szik-


זוהי קבוצה של פעלים המסתיימים בצירוף szik- בהטיית גוף שלישי יחיד זמן הווה (נזכיר, זוהי צורת שורש הפועל). השורש האמיתי של הפועל מתגלה כאשר מסירים רק את הצירוף ik-. עבור קבוצת פעלים זו יתכן ונחליף את הצירוף "sz" שב- szik- בצירוף אחר. רשימת הפעלים והחוקים החלים עליהם, מרוכזים בטבלה הבאה:

הטיית פעלים חריגים: פעלים ממשפחת szik-
השינויקבוצת המילים
אין שינוילשורש בו תנועה אחרת מ- u/ü מקדימה את הצירוף szik-
העיצור d מחליף את sz-לשורש בו התנועה u/ü מקדימה את הצירוף szik- והסיומת הראשונה המצטרפת מתחילה בעיצור.
תנועה* + העיצור d מחליפים את sz-לשורש בו עיצור מקדים את הצירוף szik- והסיומת הראשונה המצטרפת מתחילה בעיצור.**
תנועה* + העיצור z מחליפים את sz-לשורשים החריגים הבאים: emlékszik (זוכר), gyulekszik (הרכיב, אסף), igyekszik*** (שאף, חתר) ו- szándékszik (התכוון).
(*) אין כלל אחד הקובע מהי התנועה שתתוסף. התנועה המתווספת חייבת להתאים מבחינת הרמוניה צלילית.
(**) עבור חלק מהשורשים בהטיית פועל עזר הווה (עליה נלמד בהמשך) העיצור v מחליף את sz-.
(***) גם עבור שורש זה בהטיית פועל עזר הווה העיצור v מחליף את sz-.

15.5 פעלים מקבוצת sz-


קיימת קבוצה של שבעה פעלים אשר השורש שלהם בזמן הווה מסתיים ב- sz-. בזמנים אחרים מקבל השורש צורה שונה לגמרי. עבור כל שבעת הפעלים השורש משתנה בצורה דומה בכל הטיית זמן, מסיבה זו הם נכללים בקבוצה אחת. הפעלים החריגים האלה, הנקראים פעלים מקבוצת sz-, והטיות שורשיהם לפי הזמנים השונים מרוכזים בטבלה הבאה:

הטיית פעלים מקבוצת sz-
eszik (אוכל), hisz (נושא), iszik (שותה), lesz (הופך ל-), tesz (מניח), vesz (לוקח/קונה) ו- visz (מאמין).
זמןשינוי בשורש*השורשים
הווהאין שינויesz, hisz, isz lesz, tesz, vesz, visz
עברהסיומת sz- מוחלפת ב- tt-ett, hitt, itt, lett, tett, vett, vitt
מותנההסיומת sz- מוחלפת ב- n-en, hin, in, len, ten, ven, vin
היתכנות / ציוויהסיומת sz- מוחלפת ב- gy-
הסיומת sz- מוחלפת ב- dd-***
egy, higy, igy, legy, tegy, vegy, viggy**
edd, hidd, iddy, -, tedd, vedd, vidd
(*) עבור הפעלים eszik ו- iszik תמיד נשמיט את הסיומת ik- כדי לקבל את צורת השורש.
(**) למעט הפועל visz עבורו הסיומת sz- מוחלפת ב- ggy-.
(***) עבור הטיה פרטית גוף שני יחיד בגרסה המקוצרת. שים לב, אין הטיה כזו עבור הפועל lesz.

15.6 שלושה פעלים חריגים


קיימים שלושה פעלים החריגים בכל הזמנים. פעלים אלה לא ניתן להטות לפי מושא פרטי, לכן קיימת עבורם הטיה כללית בלבד ,אין עבורם הטיה פרטית. להלן שלושת הפעלים והטיותיהם לפי הזמנים השונים:

הטיית פעלים חריגים:
jön (בא), megy (הולך) ו- van (קיים, ישנו)
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
זמן הווה
jövokjösszjönjövünkjöttökjönnek
megyekmész/ mégymegymegyünkmentekmennek
vagyokvagyvanvagyunkvagytokvannak
זמן עבר
jöttemjöttéljöttjöttünkjöttetekjötttek
mentemmentélmentmentünkmentetekmentek
voltamvoltálvoltvoltunkvoltatokvoltak
סיומת הכוונה
jöjjekjöjjél/ gyerejöjjönjöjjünkgyeretek/ jöjjetekjöjjenek
menjekmenjél/ menymenjenmenjünkmenjetekmenjenek
legyeklegyél/ légylegyenlegyünklegyeteklegyenek
סיומת תנאי
jönnékjönneljönnejönnénkjönnétekjönnének
mennékmennélmennemennénkmennétekmennének
volnékvolnálvolnavolnánkvolnátokvolnának

טבלה 24- פועל: הטיית פעלים חריגים


16 סיומות מיוחדות לפעלים


בנוסף לסיומות ההטייה של הפועל לזמנים ולמצבים השונים שהכרנו עד כה קיימות סיומות נוספות שבעזרתן ניתן להטות את הפועל. בפרק זה נלמד את הסיומות הנוספות הללו.

16.1 פעולה המתרחשת בזמן פעולה אחרת


כאשר רוצים לתאר פעולה המתרחשת בזמן פעולה אחרת נצרף לשורש הפועל את הסיומת va/-ve-.

לדוגמה,

       Ő sírva visszajöt a bankból
      
הוא חזר בוכה מהבנק

       Én dühösve vagyok
      
אני כועס ( = אני ישני בכעס)


הטיית שורש פועל כפעולה המתרחשת במקביל לפעולה אחרת
va- (לכל הפעלים)

16.2 סיומת הרשאה


כאשר רוצים לציין מתן הרשאה לפעולה נצרף לשורש הפועל את הסיומת hat/-het-.

לדוגמה,

       Én dolgozhatok?
      
אני רשאי לעבוד?

       Tik leülhetek
      
אתם רשאים לשבת


פועל עם סיומת הרשאה
סוג סיומתקבוצת מילים
hat/-het-כל המילים, למעט:
(להיות)
van » lehet
(לבוא)
jön » jöhet
(לאכול)
eszik » ehet
(לקחת)
vesz » vehet
(ללכת)
megy » mehet
(להאמין)
hisz » hihet
(לשאת)
visz » vihet
(לעשות)
tesz » tehet
(לשתות)
iszik » ihat

הסיומת מצטרפת אחרי שורש פועל ובצמוד אליו, ומתקבל שורש פועל חדש עליו יחולו כללי ההטיה של זמן גוף וכו'. למעשה, השורש החדש הוא תמיד כזה העונה על ההגדרה: שורש המסתיים בתנועה קצרה + t.

נשתמש בסיומת זו גם כדי להביע אי-וודאות, חוסר ידיעה ואו חוסר ביטחון בנכונות של דבר מה.
לדוגמה,

       Ez jó ötlet lehet
      
זה יכול להיות רעיון טוב

       Ki jöhet?
      
מי יכול לבוא?


בצירוף עם הטיית זמן מותנה הווה נקבל צורת בקשה מאוד נימוסית.

לדוגמה,

       Én Bemehetek?
      
אני רשאי להיכנס? – בקשה נימוסית

       Én Bemehetnek?
      
אפשר ואני רשאי להיכנס? –

      
שימוש בהטיית זמן מותנה, בקשה נימוסית מאוד


ועוד דוגמה,

       Én olvashatam a könyvet?
      
אני רשאי לקרוא את הספר? – בקשה נימוסית

       Én olvashatnam a könyvet?
      
אפשר ואני רשאי לקרוא את הספר? –

      
שימוש בהטיית זמן מותנה, בקשה נימוסית מאוד


ואפשר להיות מנומס גם אחרת ולפתוח ב- "האם ברשותכם...". למשל,

       Ha megengetetik, én olvashatam a könyvet?
      
האם ברשותכם, אני רשאי לקרוא את הספר? –

      
בקשה נימוסית


בצירוף עם הטיית זמן מותנה עבר נקבל משמעות של פעולה שהייתה יכולה להתבצע, אבל לא התבצעה.

לדוגמה,

       Megvehettük volna ezt a házat
      
היינו יכולים לקנות את הבית הזה

       Tanulhatott volna velem együtt magyarul
      
היא יכלה ללמוד הונגרית ביחד איתי


בצירוף עם הטיית פועל-עזר הווה נקבל תואר-השם המתאר תכונה חיובית.

לדוגמה,

       Ez a könyv olvasható
      
הספר הזה קריא

       A víz iható
      
המים (ראויים) לשתייה


בצירוף עם הסיומת atlan/-etlen- נקבל תואר-השם המתאר תכונה שלילית.

לדוגמה,

       Ez a könyv olvashatatlan
      
הספר הזה לא קריא

       Ez a víz ihatatlan
      
המים האלה לא (ראויים) לשתייה


16.3 סיומת סיבתית


כאשר רוצים לתאר פעולה המבוצעת מסיבה מסוימת או למען מטרה מסוימת נצרף לשורש הפועל את הסיומת at/-et- או את הסיומת tat/-tet- .

לדוגמה,

       Váratnak minket
      
הם ממתינים לנו

       Olvastatta a könyvet
      
הוא קרא את הספר בשבילי


פועל עם סיומת סיבתית
סוג סיומתקבוצת מילים
at/-et-לשורש המכיל תנועה אחת בלבד או שורש המסתיים בעיצור + t*
tat/-tet-לשורש המכיל יותר מתנועה אחת או שורש המסתיים בתנועה + t*
(*) קיימת רשימה של פעלים חריגים שלא מצייתים לחוקים הנ"ל

הסיומת מצטרפת אחרי שורש פועל ובצמוד אליו, ומתקבל שורש פועל חדש עליו יחולו כללי ההטיה של זמן וגוף. למעשה, השורש החדש הוא תמיד כזה העונה על ההגדרה: שורש המסתיים בתנועה קצרה + t.

ניתן להוסיף, למשל, לשורש החדש את סיומת ההרשאה. אז נקבל רק היתכנות של בקשה ממישהו לבצע את הפעולה.

לדוגמה,

       Lehet hogy emberek várathatnak minket
      
יכול להיות שיש אנשים הממתינים לנו

       Lehet hogy kértem valakit küldethete
       a levelet
      
יכול להיות שביקשתי ממישהו שישלח את המכתב

       Ő küldethete a levelet
      
יכול להיות שהוא שלח את המכתב


16.4 סיומת תדירות


כאשר רוצים לתאר פעולה שנעשית תדיר או פעולה שנעשית למשך זמן מה נצרף לשורש הפועל את הסיומת ogat/-eget/-öget- או gat/-get-.

לדוגמה,

       Ülögetett
      
הם ישבו לזמן מה

       Olvasgatok
      
אני קורא מידי פעם


פועל עם סיומת תדירות
סוג סיומתקבוצת מילים
ogat-שורש המכיל תנועה אחת בלבד*
gat-שורש המכיל יותר מתנועה אחת
(*) קיימת רשימה של פעלים חריגים שלא מצייתים לחוק זה

הסיומת מצטרפת אחרי שורש פועל ובצמוד אליו, ומתקבל שורש פועל חדש עליו יחולו כללי ההטיה של זמן/מצב, גוף/מספר וכו'. למעשה, השורש החדש הוא תמיד כזה העונה על ההגדרה: שורש המסתיים בתנועה קצרה + t.

לפעמים הוספת סיומת תדירות לשורש הפועל גורמת לשינוי במשמעות הפועל.

לדוגמה,

       Kér
      
הוא מבקש – השורש במשמעות רגילה

       Kéreget
      
הוא מתחנן לנדבה – השורש במשמעות חדשה:

      
הוא מבקש שוב ושוב או לזמן ממושך,

      
כלומר מתחנן

       Lat
      
הוא רואה – השורש במשמעות רגילה

       Látogat
      
הוא מבקר/צופה קבוע – השורש במשמעות חדשה:

      
הוא רואה לזמן ממושך,

      
כלומר מבקר או צופה קבוע

       Hall
      
הוא שומע – השורש במשמעות רגילה

       Hallgat
      
הוא שותק – השורש במשמעות חדשה: הוא שותק


16.5 התחיליות meg- וְ- el-


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]