נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק ב: הפועל15 משפחות פעלים מיוחדות


ישנם מספר קבוצות מיוחדות של פעלים עם חוקי הטיה שונים, בפרק זה נלמד עליהם.

15.1 פעלים עם השמטת התנועה האחרונה


קיימת קבוצה גדולה של פעלים בה התנועה האחרונה בשורש מושמטת כאשר הסיומת המתווספת מתחילה בתנועה. אין חוקיות לאילו מילים שייכים לקבוצה זו, אבל רוב המילים הם כאלו שבהם התנועה האחרונה (זו המושמטת) היא o, e או ö וצמד העיצורים המתקבל אחרי השמטת התנועה מכיל לפחות אחד מהעיצורים l, ly, r, n, ny, m, z או zs.
לדוגמה, השורש érez (השורש של להרגיש) בהטיה לגוף ראשון יחיד זמן הווה אמור היה להיות érezem. אבל, הצורה הנכונה היא עם השמטת התנועה האחרונה של השורש לפני צירוף הסיומת em-. לכן נקבל את הצורה הסופית והנכונה érzem (אני מרגיש).

שוב, אין חוקיות אחת המגדירה את כל המילים השייכים לקבוצה זו ויש להכיר אותם אחד אחד במשך הזמן וללמוד אותם בע"פ.

15.2 פעלים המסתיימים בתנועה


זוהי קבוצה קטנה של שישה פעלים המסתיימים בתנועה בהטיית גוף שלישי יחיד זמן הווה (נזכיר, זוהי צורת שורש הפועל). לנוחות, רשימת הפעלים והחוקים החלים עליהם, מרוכזים בטבלה הבאה:


הטיית פעלים חריגים: פעלים המסתיימים בתנועה
השורשהחוקים
fő (השורש של לבשל)
lő (השורש של לירות)
nő (השורש של לגדול)
nyű (השורש לשחוק)
ró (השורש של לחקוק)
sző (השורש של לטוות)
1. בהטיה לזמן עבר בהטיה כללית ובהטיה פרטית נוסיף את הסיומת tt- (ללא הוספת העיצור v).
2. בהטיה לזמן הכוונה בהטיה פרטית גוף שני יחיד (אתה) נוסיף את הסיומת dd- (ללא הוספת העיצור v).
3. בהטיות אחרות, לפני הוספת סיומת המתחילה בתנועה:
    a. נוסיף את העיצור v.
    b. נקצר את התנועה האחרונה במילים lő, nő ו- sző.

15.3 פעלים המסתיימים ב- ik-


ישנה קבוצה של פעלים שהטייתם בגוף שלישי יחיד (הוא) מסתיימת ב- ik- (במקום שום סיומת כנהוג). השורש האמיתי של הפועל (שבד"כ הוא הצורה בגוף שלישי יחיד) מתגלה כשמסירים את הסיומת ik-.

נזכיר את אשר כבר נלמד בפרק הדן בהטיית הפועל לזמן הווה. את השורש האמיתי נטה לפי טבלת סיומות הגוף של זמן הווה, עם ההקלה הבאה: עבור גוף ראשון יחיד בהטיה כללית נשתמש בסיומת om/-em/-öm- המשמשת בהטיה פרטית במקום ok/-ek/-ök-.

לדוגמה,

       eszik és iszik
      
הוא אוכל ושותה


שורשי הפועל הם esz ו- isz,

       eszek és iszok
      
אני אוכל ושותה


15.4 פעלים ממשפחת szik-


זוהי קבוצה של פעלים המסתיימים בצירוף szik- בהטיית גוף שלישי יחיד זמן הווה (נזכיר, זוהי צורת שורש הפועל). השורש האמיתי של הפועל מתגלה כאשר מסירים רק את הצירוף ik-. עבור קבוצת פעלים זו יתכן ונחליף את הצירוף "sz" שב- szik- בצירוף אחר. רשימת הפעלים והחוקים החלים עליהם, מרוכזים בטבלה הבאה:

הטיית פעלים חריגים: פעלים ממשפחת szik-
השינויקבוצת המילים
אין שינוילשורש בו תנועה אחרת מ- u/ü מקדימה את הצירוף szik-
העיצור d מחליף את sz-לשורש בו התנועה u/ü מקדימה את הצירוף szik- והסיומת הראשונה המצטרפת מתחילה בעיצור.
תנועה* + העיצור d מחליפים את sz-לשורש בו עיצור מקדים את הצירוף szik- והסיומת הראשונה המצטרפת מתחילה בעיצור.**
תנועה* + העיצור z מחליפים את sz-לשורשים החריגים הבאים: emlékszik (זוכר), gyulekszik (הרכיב, אסף), igyekszik*** (שאף, חתר) ו- szándékszik (התכוון).
(*) אין כלל אחד הקובע מהי התנועה שתתוסף. התנועה המתווספת חייבת להתאים מבחינת הרמוניה צלילית.
(**) עבור חלק מהשורשים בהטיית פועל עזר הווה (עליה נלמד בהמשך) העיצור v מחליף את sz-.
(***) גם עבור שורש זה בהטיית פועל עזר הווה העיצור v מחליף את sz-.

15.5 פעלים מקבוצת sz-


קיימת קבוצה של שבעה פעלים אשר השורש שלהם בזמן הווה מסתיים ב- sz-. בזמנים אחרים מקבל השורש צורה שונה לגמרי. עבור כל שבעת הפעלים השורש משתנה בצורה דומה בכל הטיית זמן, מסיבה זו הם נכללים בקבוצה אחת. הפעלים החריגים האלה, הנקראים פעלים מקבוצת sz-, והטיות שורשיהם לפי הזמנים השונים מרוכזים בטבלה הבאה:

הטיית פעלים מקבוצת sz-
eszik (אוכל), hisz (נושא), iszik (שותה), lesz (הופך ל-), tesz (מניח), vesz (לוקח/קונה) ו- visz (מאמין).
זמןשינוי בשורש*השורשים
הווהאין שינויesz, hisz, isz lesz, tesz, vesz, visz
עברהסיומת sz- מוחלפת ב- tt-ett, hitt, itt, lett, tett, vett, vitt
מותנההסיומת sz- מוחלפת ב- n-en, hin, in, len, ten, ven, vin
היתכנות / ציוויהסיומת sz- מוחלפת ב- gy-
הסיומת sz- מוחלפת ב- dd-***
egy, higy, igy, legy, tegy, vegy, viggy**
edd, hidd, iddy, -, tedd, vedd, vidd
(*) עבור הפעלים eszik ו- iszik תמיד נשמיט את הסיומת ik- כדי לקבל את צורת השורש.
(**) למעט הפועל visz עבורו הסיומת sz- מוחלפת ב- ggy-.
(***) עבור הטיה פרטית גוף שני יחיד בגרסה המקוצרת. שים לב, אין הטיה כזו עבור הפועל lesz.

15.6 שלושה פעלים חריגים


קיימים שלושה פעלים החריגים בכל הזמנים. פעלים אלה לא ניתן להטות לפי מושא פרטי, לכן קיימת עבורם הטיה כללית בלבד ,אין עבורם הטיה פרטית. להלן שלושת הפעלים והטיותיהם לפי הזמנים השונים:

הטיית פעלים חריגים:
jön (בא), megy (הולך) ו- van (קיים, ישנו)
יחידרבים
IIIIIIIIIIII
זמן הווה
jövokjösszjönjövünkjöttökjönnek
megyekmész/ mégymegymegyünkmentekmennek
vagyokvagyvanvagyunkvagytokvannak
זמן עבר
jöttemjöttéljöttjöttünkjöttetekjötttek
mentemmentélmentmentünkmentetekmentek
voltamvoltálvoltvoltunkvoltatokvoltak
סיומת הכוונה
jöjjekjöjjél/ gyerejöjjönjöjjünkgyeretek/ jöjjetekjöjjenek
menjekmenjél/ menymenjenmenjünkmenjetekmenjenek
legyeklegyél/ légylegyenlegyünklegyeteklegyenek
סיומת תנאי
jönnékjönneljönnejönnénkjönnétekjönnének
mennékmennélmennemennénkmennétekmennének
volnékvolnálvolnavolnánkvolnátokvolnának

טבלה 24- פועל: הטיית פעלים חריגים


16 סיומות מיוחדות לפעלים


בנוסף לסיומות ההטייה של הפועל לזמנים ולמצבים השונים שהכרנו עד כה קיימות סיומות נוספות שבעזרתן ניתן להטות את הפועל. בפרק זה נלמד את הסיומות הנוספות הללו.

16.1 פעולה המתרחשת בזמן פעולה אחרת


כאשר רוצים לתאר פעולה המתרחשת בזמן פעולה אחרת נצרף לשורש הפועל את הסיומת va/-ve-.

לדוגמה,

       Ő sírva visszajöt a bankból
      
הוא חזר בוכה מהבנק

       Én dühösve vagyok
      
אני כועס ( = אני ישני בכעס)


הטיית שורש פועל כפעולה המתרחשת במקביל לפעולה אחרת
va- (לכל הפעלים)

16.2 סיומת הרשאה


כאשר רוצים לציין מתן הרשאה לפעולה נצרף לשורש הפועל את הסיומת hat/-het-.

לדוגמה,

       Én dolgozhatok?
      
אני רשאי לעבוד?

       Tik leülhetek
      
אתם רשאים לשבת


פועל עם סיומת הרשאה
סוג סיומתקבוצת מילים
hat/-het-כל המילים, למעט:
(להיות)
van » lehet
(לבוא)
jön » jöhet
(לאכול)
eszik » ehet
(לקחת)
vesz » vehet
(ללכת)
megy » mehet
(להאמין)
hisz » hihet
(לשאת)
visz » vihet
(לעשות)
tesz » tehet
(לשתות)
iszik » ihat

הסיומת מצטרפת אחרי שורש פועל ובצמוד אליו, ומתקבל שורש פועל חדש עליו יחולו כללי ההטיה של זמן גוף וכו'. למעשה, השורש החדש הוא תמיד כזה העונה על ההגדרה: שורש המסתיים בתנועה קצרה + t.

נשתמש בסיומת זו גם כדי להביע אי-וודאות, חוסר ידיעה ואו חוסר ביטחון בנכונות של דבר מה.
לדוגמה,

       Ez jó ötlet lehet
      
זה יכול להיות רעיון טוב

       Ki jöhet?
      
מי יכול לבוא?


בצירוף עם הטיית זמן מותנה הווה נקבל צורת בקשה מאוד נימוסית.

לדוגמה,

       Én Bemehetek?
      
אני רשאי להיכנס? – בקשה נימוסית

       Én Bemehetnek?
      
אפשר ואני רשאי להיכנס? –

      
שימוש בהטיית זמן מותנה, בקשה נימוסית מאוד


ועוד דוגמה,

       Én olvashatam a könyvet?
      
אני רשאי לקרוא את הספר? – בקשה נימוסית

       Én olvashatnam a könyvet?
      
אפשר ואני רשאי לקרוא את הספר? –

      
שימוש בהטיית זמן מותנה, בקשה נימוסית מאוד


ואפשר להיות מנומס גם אחרת ולפתוח ב- "האם ברשותכם...". למשל,

       Ha megengetetik, én olvashatam a könyvet?
      
האם ברשותכם, אני רשאי לקרוא את הספר? –

      
בקשה נימוסית


בצירוף עם הטיית זמן מותנה עבר נקבל משמעות של פעולה שהייתה יכולה להתבצע, אבל לא התבצעה.

לדוגמה,

       Megvehettük volna ezt a házat
      
היינו יכולים לקנות את הבית הזה

       Tanulhatott volna velem együtt magyarul
      
היא יכלה ללמוד הונגרית ביחד איתי


בצירוף עם הטיית פועל-עזר הווה נקבל תואר-השם המתאר תכונה חיובית.

לדוגמה,

       Ez a könyv olvasható
      
הספר הזה קריא

       A víz iható
      
המים (ראויים) לשתייה


בצירוף עם הסיומת atlan/-etlen- נקבל תואר-השם המתאר תכונה שלילית.

לדוגמה,

       Ez a könyv olvashatatlan
      
הספר הזה לא קריא

       Ez a víz ihatatlan
      
המים האלה לא (ראויים) לשתייה


16.3 סיומת סיבתית


כאשר רוצים לתאר פעולה המבוצעת מסיבה מסוימת או למען מטרה מסוימת נצרף לשורש הפועל את הסיומת at/-et- או את הסיומת tat/-tet- .

לדוגמה,

       Váratnak minket
      
הם ממתינים לנו

       Olvastatta a könyvet
      
הוא קרא את הספר בשבילי


פועל עם סיומת סיבתית
סוג סיומתקבוצת מילים
at/-et-לשורש המכיל תנועה אחת בלבד או שורש המסתיים בעיצור + t*
tat/-tet-לשורש המכיל יותר מתנועה אחת או שורש המסתיים בתנועה + t*
(*) קיימת רשימה של פעלים חריגים שלא מצייתים לחוקים הנ"ל

הסיומת מצטרפת אחרי שורש פועל ובצמוד אליו, ומתקבל שורש פועל חדש עליו יחולו כללי ההטיה של זמן וגוף. למעשה, השורש החדש הוא תמיד כזה העונה על ההגדרה: שורש המסתיים בתנועה קצרה + t.

ניתן להוסיף, למשל, לשורש החדש את סיומת ההרשאה. אז נקבל רק היתכנות של בקשה ממישהו לבצע את הפעולה.

לדוגמה,

       Lehet hogy emberek várathatnak minket
      
יכול להיות שיש אנשים הממתינים לנו

       Lehet hogy kértem valakit küldethete
       a levelet
      
יכול להיות שביקשתי ממישהו שישלח את המכתב

       Ő küldethete a levelet
      
יכול להיות שהוא שלח את המכתב


16.4 סיומת תדירות


כאשר רוצים לתאר פעולה שנעשית תדיר או פעולה שנעשית למשך זמן מה נצרף לשורש הפועל את הסיומת ogat/-eget/-öget- או gat/-get-.

לדוגמה,

       Ülögetett
      
הם ישבו לזמן מה

       Olvasgatok
      
אני קורא מידי פעם


פועל עם סיומת תדירות
סוג סיומתקבוצת מילים
ogat-שורש המכיל תנועה אחת בלבד*
gat-שורש המכיל יותר מתנועה אחת
(*) קיימת רשימה של פעלים חריגים שלא מצייתים לחוק זה

הסיומת מצטרפת אחרי שורש פועל ובצמוד אליו, ומתקבל שורש פועל חדש עליו יחולו כללי ההטיה של זמן/מצב, גוף/מספר וכו'. למעשה, השורש החדש הוא תמיד כזה העונה על ההגדרה: שורש המסתיים בתנועה קצרה + t.

לפעמים הוספת סיומת תדירות לשורש הפועל גורמת לשינוי במשמעות הפועל.

לדוגמה,

       Kér
      
הוא מבקש – השורש במשמעות רגילה

       Kéreget
      
הוא מתחנן לנדבה – השורש במשמעות חדשה:

      
הוא מבקש שוב ושוב או לזמן ממושך,

      
כלומר מתחנן

       Lat
      
הוא רואה – השורש במשמעות רגילה

       Látogat
      
הוא מבקר/צופה קבוע – השורש במשמעות חדשה:

      
הוא רואה לזמן ממושך,

      
כלומר מבקר או צופה קבוע

       Hall
      
הוא שומע – השורש במשמעות רגילה

       Hallgat
      
הוא שותק – השורש במשמעות חדשה: הוא שותק


16.5 התחיליות meg- וְ- el-


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]