נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק ג: חלקי הדיבר21 סיומות נפוצות


בשפה ההונגרית קיימת רשימה של סיומות שניתן להוסיף לשם-עצם, לפועל, לתואר-השם וכו' כדי ליצור שם-עצם, פועל, תואר-שם וכו' חדשים.

להלן טבלה המרכזת את הסיומות הנפוצות ביותר כשהם מסודרים לפי סוג המילה המקורית:

סיומות לבניית מילים חדשות
הסיומתהמשמעותדוגמאות
הטיית פועל
-ás/-és הופך פועל לשם-פעולה המגדיר את מהות הפעולה elad (מוכר) » eladás (מכירה)
vásárol (קונה) » vásárlás (קנייה)
aláír (חותם) » aláírás (חתימה)
tanul (לומד) » tanulás (למידה)
találkozik (פוגש) » találkozás (פגישה)
ábrázol (מתאר) » ábrázolás (תיאור)
kér (מבקש) » kérés (בקשה)
vezet (מוביל) » vezetés (הובלה)
egyetért (מסכים עם) » egyetért (הרמוניה)
Bevonásják az eladásat = הם בטלו את המכירה
Látom az aláírásat = ראיתי את החתימה
Írja a kéréset = כתוב את הבקשה!
-ott/ett/ött
-t
משנה פועל בבניין פעיל לפועל בבניין סביל (דוגמת נִפְעַל, פָּעוּל או מוּפְעַל) או לתואר-פועל izgat (מתרגש) » izgatott (מרוגש, בהתרגשות)
tör (שובר) » törött (שבור)
-at/-et
או
-(o)mány/-(e)mény
או
-vány/-vény
הופך פועל לשם-עצם שהוא תוצאה של הפעולה gondol (חושב) » gondolat (מחשבה)
gyűjt (אוסף) » gyűjtet (אוסף של משהו)
dönt (מחליט) » döntet (החלטה)

tud (יודע) » tudomány (מדע)
fest (מצייר) » festmény (ציור)
süt (אופה) » sütemény (מאפה, עוגה)
gyűjt (אוסף) » gyűjtemény (אוסף <של משהו>)
-alom/-elem הופך פועל מוחשי לשם-עצם מופשט ír (כותב) » irodalom (ספרות)
-va/-ve הופך פועל לתואר-הפועל mosolyog (מחייך) » mosolyogva (מחוייך)
הטיית שם-עצם
-ság/-ség הופך שם-עצם או תואר-שם לשם-עצם אחר barát (חבר) » barátság (חברות)
boldog (שמח) » boldogság (שמחה, אושר)
gyakori (תדיר) » gyakoriság (תדירות)
gyakoriság (חלש) » gyengeség (חולשה)
testvéri (אחי) » testvériség (אחווה)
zöld (ירוק) » zöldség (ירק)
-(*)s
הוספת או הארכת תנועה קיימת*
הופך שם-עצם לשם-עצם חדש (לרוב שם של מקצוע) munka (עבודה) » munkás (עובד/פועל)
ipar (מלאכה) » iparos (בעל-מלאכה)
posta (דואר) » postás (דוור)
asztal (שולחן) » asztalos (נגר)
óra (שעון) » órás (שען)
-(a)tlan/
-(e)tlen
מעניק משמעות הפוכה/חסרה לשם-עצם szokás (רגיל, שגרתי) » szokatlan (בלתי-רגיל)
változat (שינוי) » változatlan (ללא שינוי)
függ (תלוי) » független (עצמאי)
ismer (מוכר/ידוע) » ismeretlen (לא מוכר/ידוע)
lehet (אפשרי) » lehetetlen (בלתי אפשרי)
szerencse (מזל) » szerencsétlen (חסר מזל)
-i מעניק שייכות לשם-עצם, שם-העצם שיצטרף אליו יהיה שייך לשם-עצם זה Budapest (בודפשט) » Budapesti (של בודפשט)
nyár (קייץ) » nyári (קייצי)
asztal (שולחן) » asztali (שולחני)
-ol/el/öl
-l
הופך שם-עצם לפועל העושה בו שימוש szag (ריח) » szagol (מריח)
igaz (אמת) » igazol (מאשר, מאמת)
tolmács (פרשן) » tolmácsol (מפרש)
ebéd (ארוחת צהריים/ערב) » ebédel (סועד ארוחה)
-asz(ik)/
-esz(ik)
הופך שם-עצם לפועל במשמעות של איסוף bánya (מכרה) » bányászik (כורה מחצב)
halász (דייג) » halászik דג))
-ít הופך שם-עצם לפועל במשמעות של לשנות משהו במשמעות שם-העצם szép (יפה) » szépít (מייפה)
kész (מוכן) » készít (מתכונן)
bizony (בטוח <במשהו>) » bizonyít (מוכיח)
biztos (בטח) » biztosít (מבטיח)
teljes (מלא) » teljesít (ממלא)
elvesz (אבוד) » elveszít (מאבד)
egyes (בודד, אחד) » egyesít (מאחד)
ideges (לא רגוע) » idegesít (מעצבן)
-ul/-ül הופך שם-עצם לפועל המתאר שינוי שמשמעותו היא משמעות שם-העצם magyar (הונגרי) » magyarul (הונגרית)

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]