נגישות
headline
 ללמוד הונגריתחלק ג: חלקי הדיבר20 מילות חיבור


קיימת רשימת מילות חיבור נפוצות בהן ניתן להשתמש כדי לחבר משפטים קצרים למשפט אחד באורך סביר.

לדוגמה, הנה שני משפטים קצרים ולאחריהן משפט אחד באורך סביר המחבר את שניהם:

       Bejöttem a házba
      
נכנסתי הביתה

       Bekapcsoltam a tévét
      
הדלקתי את הטלוויזיה

       Bejöttem a házba és bekapcsoltam a tévét
      
נכנסתי הביתה והדלקתי את הטלוויזיה


ודוגמה נוספת,

       Megérkeztem a munkaba
      
אני הגעתי לעבודה

       Ő nem ott volt
      
היא לא הייתה שם

       Megérkeztem a munkaba, de ő nem ott volt
      
אני הגעתי לעבודה, אבל היא לא הייתה שם


בחלק של אוצר המילים של פרק זה נמצאת רשימה חלקית הכוללת הרבה מילות חיבור נפוצות.

21 סיומות נפוצות


בשפה ההונגרית קיימת רשימה של סיומות שניתן להוסיף לשם-עצם, לפועל, לתואר-השם וכו' כדי ליצור שם-עצם, פועל, תואר-שם וכו' חדשים.

להלן טבלה המרכזת את הסיומות הנפוצות ביותר כשהם מסודרים לפי סוג המילה המקורית:

סיומות לבניית מילים חדשות
הסיומתהמשמעותדוגמאות
הטיית פועל
-ás/-és הופך פועל לשם-פעולה המגדיר את מהות הפעולה elad (מוכר) » eladás (מכירה)
vásárol (קונה) » vásárlás (קנייה)
aláír (חותם) » aláírás (חתימה)
tanul (לומד) » tanulás (למידה)
találkozik (פוגש) » találkozás (פגישה)
ábrázol (מתאר) » ábrázolás (תיאור)
kér (מבקש) » kérés (בקשה)
vezet (מוביל) » vezetés (הובלה)
egyetért (מסכים עם) » egyetért (הרמוניה)
Bevonásják az eladásat = הם בטלו את המכירה
Látom az aláírásat = ראיתי את החתימה
Írja a kéréset = כתוב את הבקשה!
-ott/ett/ött
-t
משנה פועל בבניין פעיל לפועל בבניין סביל (דוגמת נִפְעַל, פָּעוּל או מוּפְעַל) או לתואר-פועל izgat (מתרגש) » izgatott (מרוגש, בהתרגשות)
tör (שובר) » törött (שבור)
-at/-et
או
-(o)mány/-(e)mény
או
-vány/-vény
הופך פועל לשם-עצם שהוא תוצאה של הפעולה gondol (חושב) » gondolat (מחשבה)
gyűjt (אוסף) » gyűjtet (אוסף של משהו)
dönt (מחליט) » döntet (החלטה)

tud (יודע) » tudomány (מדע)
fest (מצייר) » festmény (ציור)
süt (אופה) » sütemény (מאפה, עוגה)
gyűjt (אוסף) » gyűjtemény (אוסף <של משהו>)
-alom/-elem הופך פועל מוחשי לשם-עצם מופשט ír (כותב) » irodalom (ספרות)
-va/-ve הופך פועל לתואר-הפועל mosolyog (מחייך) » mosolyogva (מחוייך)
הטיית שם-עצם
-ság/-ség הופך שם-עצם או תואר-שם לשם-עצם אחר barát (חבר) » barátság (חברות)
boldog (שמח) » boldogság (שמחה, אושר)
gyakori (תדיר) » gyakoriság (תדירות)
gyakoriság (חלש) » gyengeség (חולשה)
testvéri (אחי) » testvériség (אחווה)
zöld (ירוק) » zöldség (ירק)
-(*)s
הוספת או הארכת תנועה קיימת*
הופך שם-עצם לשם-עצם חדש (לרוב שם של מקצוע) munka (עבודה) » munkás (עובד/פועל)
ipar (מלאכה) » iparos (בעל-מלאכה)
posta (דואר) » postás (דוור)
asztal (שולחן) » asztalos (נגר)
óra (שעון) » órás (שען)
-(a)tlan/
-(e)tlen
מעניק משמעות הפוכה/חסרה לשם-עצם szokás (רגיל, שגרתי) » szokatlan (בלתי-רגיל)
változat (שינוי) » változatlan (ללא שינוי)
függ (תלוי) » független (עצמאי)
ismer (מוכר/ידוע) » ismeretlen (לא מוכר/ידוע)
lehet (אפשרי) » lehetetlen (בלתי אפשרי)
szerencse (מזל) » szerencsétlen (חסר מזל)
-i מעניק שייכות לשם-עצם, שם-העצם שיצטרף אליו יהיה שייך לשם-עצם זה Budapest (בודפשט) » Budapesti (של בודפשט)
nyár (קייץ) » nyári (קייצי)
asztal (שולחן) » asztali (שולחני)
-ol/el/öl
-l
הופך שם-עצם לפועל העושה בו שימוש szag (ריח) » szagol (מריח)
igaz (אמת) » igazol (מאשר, מאמת)
tolmács (פרשן) » tolmácsol (מפרש)
ebéd (ארוחת צהריים/ערב) » ebédel (סועד ארוחה)
-asz(ik)/
-esz(ik)
הופך שם-עצם לפועל במשמעות של איסוף bánya (מכרה) » bányászik (כורה מחצב)
halász (דייג) » halászik דג))
-ít הופך שם-עצם לפועל במשמעות של לשנות משהו במשמעות שם-העצם szép (יפה) » szépít (מייפה)
kész (מוכן) » készít (מתכונן)
bizony (בטוח <במשהו>) » bizonyít (מוכיח)
biztos (בטח) » biztosít (מבטיח)
teljes (מלא) » teljesít (ממלא)
elvesz (אבוד) » elveszít (מאבד)
egyes (בודד, אחד) » egyesít (מאחד)
ideges (לא רגוע) » idegesít (מעצבן)
-ul/-ül הופך שם-עצם לפועל המתאר שינוי שמשמעותו היא משמעות שם-העצם magyar (הונגרי) » magyarul (הונגרית)

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - שפות | חלק א - בסיס השפה : האלפבית | תנועות | עיצורים | הרמוניית התנועות | הטעמה | שם-עצם | הפועל להיות | הפועל יש | תחליפי שם-עצם | יחיד/רבים | שייכות | חלק ב - הפועל : מבוא לפועל | הטיה כללית והטיה פרטית | הטיית הפועל | משפחות פעלים מיוחדות | סיומות מיוחדות לפעלים | חלק ג - חלקי הדיבר : שם-פועל | תואר-השם | תואר-הפועל | מילות חיבור | סיומות נפוצות | חלק ד - מבנה משפטים שונים : משפטי קיום ואי-קיום | משפטי התניה | משפטי ציווי | משפטי שלילה | משפטי שאלה | משפט פעיל ומשפט סביל | משפטי השוואה | פתגמים | חלק ה - אוצר מילים ותרגילים : אוצר מילים ]