headline
Error processing SSI file

חשבון
חשבון בסיסי
כאן נלמד על התחלת המנייה והשימוש בספרות, על הבסיס העשרוני ועל פעולות חשבון הבסיסיות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.
[ מנייה חיובית | בסיס עשרוני | מספרים שליליים | פעולות בסיסיות | שברים | ייצוג עשרוני | אחוז | השוואות | עיגול מספרים]

חשבון בסיסי II
בחלק זה נעזוב את עולם השלמים וניכנס לעולם השברים, הנקודה העשרונית, האחוז ועוד.
[ שברים | ייצוג עשרוני | אחוז | השוואות | עיגול מספרים]

ניתוח נתונים
אופן הצגת הנתונים עוזרת בניתוחם ובהסקת המסקנות הנכונות מהם. בחלק זה נלמד על טבאות וגרפים ככלי-עזר לכך.
[ טבלה | גרף עמודות]

חשבון מתקדם
בעזרת הוספת סמלים חדשים מיוחדים נוכל לסמן סדר פעולות החישוב בביטוי אלגברי, לבצע פעולות חדשות של מציאת ערך מוחלט, העלאה בחזקה והוצאת שורש.
[ סוגריים | פתיחת סוגריים | ערך מוחלט | חזקה | שורש | ייצוג חזקות]